Recent Submissions

 • Tarihsel bilgi sorunu 

  Aysevener, Kubilay (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Tarihsel bilginin değeri ile ilgili tartışmalar, özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren, bilimsel metodolojide elde edilen başarıdan yola çıkarak bir tarihsel metodoloji oluşturma çabalarına karşılık gelir. On dokuzuncu ...
 • İki dünyada yaşam: Cupiditas'tan Caritas'a insan 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Uludağ Üniversitesi, 2014)
  Ortaçağ'ın en önemli filozoflarından biri olan Augustinus, insanın sahip olabileceği iki çeşit aşktan söz eder: Cupiditas ve Caritas. Cupiditası dünyasal aşk olarak nitelendirip, bütün kötülüklerin kaynağı olarak gösterirken, ...
 • Distopyayı yaşamak, ütopyayı yazmak: ütopyaların gerekliliği üzerine 

  Tunçel Önkal, Ahu (Fasatoder Yayınları, 2013)
  Thomas More'un dehasının bir ürünü olan ''ütopya'' sözcüğü, ikili bir gönderime sahiptir: ütopya bir yanıyla hiçbir yerdir (outopia), diğer yanıyla ise iyi yerdir (eutopia). Böylece ütopya yazını, bir insanın yaşamak için ...
 • Amerikan devrimi 

  Tunçel Önkal, Ahu (Doğu Batı Yayınları, 2016)
  ''Devrim'' kavramını açıklamaya yönelen girişimlerin pek çoğu, kuşkusuz biçimde önceliği Fransız Devrimi'ne verecektir. Devrim çalışmalarına bu türden bir giriş büyük ölçüde Fransız Devrimi'nin ilk yüz yılında özellikle ...
 • The theoretical and sociaI conditions of human rights 

  Türkbağ, Ahmet Ulvi (Maltepe Üniversitesi, 2014)
  Human rights are not just a matter of law, their supposed scope and function goes far beyond law. But in general human rights are taken as a matter of law, especially international lary or sometimes used as an instrument ...
 • Yetişim sözleri 

  Uygur, Nermi (Maltepe Üniversitesi, 2003)
  Nasıl oluyor da şimdi buradayım? - Öyle tuhaf bir soru ki bu. Kendimi tutmasam hep soracağım özüme. Olası değil ama; inme iner yaşamaya. Bir kez söz sözü açmaya başladı mı, akışı hoyratça durdurmak bana göre bir şey değil; ...
 • Modern düşünceye giriş 

  Timuçin, Afşar (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Modern düşünce dediğimiz zaman XV. ve XVI. yüzyıllarda temelleri atılan, XVII. yüzyılla birlikte büyük atılımlar gösteren çağdaş düşünceyi anlıyoruz. Gerçekte her düşünce öncelediği düşüncelere göre modern düşüncedir. Ancak ...
 • Zerdüşt'ün develeri, aslanları ya da çocukları 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Ege Üniversitesi, 2014)
  Friedrich Nietzsche, 1883-1885 yılları arasında, kendi deyimiyle ''herkese göre ve kimseye göre olmayan'' bir kitap yazar. Kitabın adı, Böyle Buyurdu Zerdüşt'tür. Kitap boyunca Nietzsche, Zerdüşt'ün ağzından, insana, insanın ...
 • Şehirdeki başkaları 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Uludağ Üniversitesi, 2013)
  Hannah Arendt, insanlık sevgisinin, Antik Yunan'daki söylenişiyle philantropia'nın kendini, dünyayı başkalarıyla paylaşmaya ne kadar hazır olduğumuzda gösterdiğini söyler (Arndt, 1983: 25). Dünyayı başkalarıyla paylaşmaya ...
 • Post hoc ergo propter hoc'un sonu: güneş yarın da doğacak mı? 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Fasatoder Yayınları, 2016)
  Her ne kadar, ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısından sonra, bilimin zihninin dışına çıkmaya izin veren bir yöntem kullanarak nesnel gerçekliğin keşfini sağladığı, buna karşılık felsefecilerin yalnızca düşündükleri ve düşündükleri ...
 • Cumhuriyetçi özgürlük ile liberal özgürlüğün sınırı: Bir negatif özgürlük eleştirisi 

  ''Özgürlük'' siyasete karakterini kazandıran temel kavram olmakla birlikte, günümüzün en çok tüketilen kavramlarının başında gelmektedir. Bu denli sık anılmasına karşın çağdaş dünyada kavramların idelerini kaybetmesinden ...
 • Barış kültürü 

  Uluğ, Mücella (Maltepe Üniversitesi, 2003)
  l Eylül Dünya Barış günüdür. Muhakkak ki, barışın önemini toplumlara hatırlatmak için kutlanmaktadır. Savaş ve Barış iki ayrı kültür. Biri negatif bir olay, olmaması istenir, diğeri ise pozitif bir olay, olması beklenir. ...
 • Yapı ve işlev kavramları açısından felsefe 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
  Herhangi bir şeyin ya da bir tür varolan olarak bilginin anlaşılmasında anahtar rolünü üstlenen iki kavram/terim vardır. Bunlardan birincisi yapı, diğeri ise işlev kavramıdır/terimidir. Bu saptama, a. her türlü varolanı ...
 • Estetik 

  Tunalı, İsmail (Maltepe Üniversitesi, 2003)
  Estetik, sözcük anlamında duyusallığın, duyulur algının sağladığı bilgi üzerine bir kuram, bir bilim olarak düşünülür. Estetiğin bir bilim olarak kurulması ve bu adı alması yakın bir tarihte gerçekleşmiştir. Bu bilimi kuran ...
 • Eğitim ve kültür filozofu olarak Nermi Uygur 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  ''Eğitim'' ve ''kültür'' kavramları Nermi Uygur'un felsefi söyleminde en temel nitelikli doğrudan insana adanmış olduğu ileri sürülebilir. Söz konusu kavramlar dolayımında insan düyasını anlamayı amaçlayan Nermi Uygur, ...
 • Eskiçağda (Antikçağ) felsefe 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Yönelen bir varlık olarak insanın ürünü, yaratısı olan felsefe, insanın varoluşuyla anlamlı kılınan her türlü varolana ilişkileri bağlamında yaklaşan etkinliktir. Felsefi söylemde tarihsel bölümlemeler yapmak, özellikle ...
 • Cumhuriyet döneminde tarih kavramına yönelik felsefi tartışmalar 

  Günay, Mustafa (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Tarih üzerine düşünmek, insan üzerine düşünmek demektir. Çünkü tarihte insanı, onun başarı ya da başarısızlıklarını, yükselişlerini ya da düşüşlerini görürüz. İnsanı düşünürken belli bir tarih felsefesine ve tarihsel bir ...
 • Şiddet, tarih ve politika 

  Gülenç, Kurtul (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Soykırıma varan savaşlar, toplama kampları, işkenceler, nükleer patlamalar, kitlesel terör eylemleri, kişisel cinayetlerin bir veba salgını gibi yayılması... İnsanlığın hatırı sayılır bir düşünsel birikime ve kültürel ...
 • Gadamer ve felsefi hermeneutik 

  Gülenç, Kurtul (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Eğer düşünce dünyasındaki herhangi bir tartışmanın konusu insan ve toplum bilimlerinde yer alan kavramlardan oluşuyorsa, o tartışmada, çoğu zaman, hermeneutik(yorumsamacı), fenomenolojik veye Marksist gelenekler içinde yer ...
 • Tarihe bakmanın yolları 

  Dinçer, Kurtuluş (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  'Tarih' sözcüğünün iki ayrı kullanımı söz konusudur. İlki yapılan işler, insanın geçmişte yapıp ettikleri, yaşanmıi geçmiş anlamındaki res gestae; ikincisi ise res gestae'yi, yani insanın yapıp etmlerini öyküleyen tarih ...

View more