Show simple item record

dc.contributor.authorAkpınar Öztürk, Şenay
dc.date.accessioned2019-04-22T14:52:36Z
dc.date.available2019-04-22T14:52:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationAkpınar Öztürk, Şenay. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul-Türkiye. Kelleci, Meral. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas-Türkiye.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/145
dc.description.abstractAraştırma, sorun çözme becerilerini geliştirme programının şizofrenik bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Sivas il merkezinde oturan, araştırmaya katılmayı kabul eden, yaş, cinsiyet ve hastalık belirtileri açısından benzer özellikler gösteren 30 hasta (15 deney, 15 kontrol grubu) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-BRIEF-TR) kullanılarak elde edilmiştir. Deney grubuna 6 hafta boyunca haftada 1 gün ortalama 1 saat süreyle sorun çözme becerilerini geliştirme programı (SÇBGP) uygulanmış ve uygulama tamamlandıktan sonra ve 3 ay sonrasında her iki gruptaki hastalara WHOQOL-BRIEF-TR tekrar uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde Ki-kare Testi, Friedman Testi, Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubundaki hastaların WHOQOL-BRIEF-TR ruhsal alan, çevresel alan ve genel sağlık alan puanlarında anlamlı bir yükselme (p<0.05), sosyal alan, fiziksel alan ve kültürel alanda ise anlamlı bir değişikliğin olmadığı saptanmıştır. Kontrol grubundaki hastaların WHOQOL-BRIEF-TR puanlarında ise uygulama öncesine göre uygulama sonrasındaki ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Sonuç: Uygulanan 6 haftalık Sorun Çözme Becerilerini Geliştirme Programı ile şizofrenik bireylerin yaşam kalitesi düzeylerinin yükseldiği belirlenmiştir. Buna göre Sorun Çözme Becerilerini Geliştirme Programının ayaktan izlenen şizofrenik hastaların yaşam kalitelerini geliştirmek için kullanılabileceği söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKlinik Psikiyatri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectşizofrenien_US
dc.subjectsorun çözmeen_US
dc.subjectyaşam kalitesien_US
dc.subjectschizophreniaen_US
dc.subjectproblem solvingen_US
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.titleŞizofrenik hastalara uygulanan sorun çözme becerilerini geliştirme programının yaşam kalitesine etkisi.en_US
dc.title.alternativeThe Effects of problem solving skills of development program on quality of life in schizophrenia.en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKlinik Psikiyatri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHemşirelik Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4892-8313en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage180en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryYazar Denetimli Yayınen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess