Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Oktay
dc.contributor.authorDoğan, Olgun
dc.date.accessioned2019-08-15T13:46:20Z
dc.date.available2019-08-15T13:46:20Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-25
dc.identifier.citationDoğan, O. (2009). Hizmetiçi eğitime katılımın eğitim öğretim sürecine etkisi ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri / The opinions of administrators and teachers on the education process about the effects of participation in in-service training (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2584
dc.description.abstractEğitimde belirlenen amaçlara ulaşmada birçok etken söz konusudur. Bu etkenler içinde ilk sırada öğretmenler ve okul yöneticileri gelmektedir. Değişen ve gelişen koşullar ışığında öğretmenlerin okul yöneticilerinin sürekli ve sistemli bir biçimde mesleki gelişimlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin sağlanmasında hizmetiçi eğitimin önemli bir yeri vardır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımın eğitim ve öğretime olan etkisini değerlendirmektir. Bu amaca yönelik olarak, araştırmanın istatistiksel analizleri kısmında yönetici ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımlarının eğitim-öğretime etkisine ilişkin görüşlerini incelemek üzere anketlerin ifadelerine verdikleri puanların aritmetik ortalama ve standart sapmaları değerlendirilmiş, öğretmenlerin kendilerine yönelik hazırlanan anketin ifadelerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet ve branşlarına bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar t-testi ile görüşlerinin mezuniyet düzeylerine ve yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile ve son olarak görüşlerinin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre hangi yönde nasıl bir ilişki içinde olduğu Pearson’s momentler çarpımı katsayıları ile araştırılmıştır. Araştırmanın sonunda, ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımın eğitim ve öğretime olan etkisine ilişkin görüşlerinin genelde olumlu ancak bunun ortalama bir düzeyde kaldığı görülmüştür. Demografik değişkenlere ilişkin farklılaşmaların incelenmesi sonucunda ise daha çok yaş değişkenin önemli olduğu görülmüş ve genç öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin daha az olumlu olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThere are various factors which contribute to the achievement of objectives in education. Teachers and school managers are in the first place among these factors. Teachers and school managers need to continue their professional development constantly and systematically, in the light of changing and developing circumstances. In-service training plays a significant part in the maintenance of professional development of teachers and school managers. The aim of this research is to evaluate the effect of the participation of primary school teachers and managers in in-service training activities on education. Accordingly, in the statistical analysis section, in order to determine opinions of the primary school teachers and managers’ about the effect of participation in in-service training activities on education their mean and standard deviation scores on questionnaires evaluated, whether primary school teachers’ opinions are differentiated or not due to their gender and teaching subjects are analyzed with Independent Samples T Test, again whether primary school teachers’ opinions are differentiated or not due to their level of education and age are analyzed with OneWay ANOVA and whether there is a relationship (and if there is its direction) between primary school teachers’ opinions about in-services’ effect on education and numbers of in-service participated by them is analyzed with Pearson’s Correlation. At the end of the research, it is found that there is not a strong positive opinion about the effect of the participation of primary school teachers and managers in in-service training activities on education. As a result of the differentiation analyses of demographics of the teachers, it is found that the age is the most important independent variable for having a different opinion. And the younger the teachers, the more negative opinion they have about the effect of participation in inservice training activities on education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHizmetiçi eğitimen_US
dc.subjectÖğretimen_US
dc.subjectOkul yöneticisien_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectIn-service trainingen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectSchool manageren_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.titleHizmetiçi eğitime katılımın eğitim öğretim sürecine etkisi ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe opinions of administrators and teachers on the education process about the effects of participation in in-service trainingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record