Show simple item record

dc.contributor.advisorSahranç, Ümit
dc.contributor.authorTuran, Esma
dc.date.accessioned2019-05-03T13:51:26Z
dc.date.available2019-05-03T13:51:26Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.citationTuran, Esma (2018). Okul öncesi eğitim alan 60-84 aylık çocukların okul olgunluğu düzeyleri ile babaların katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/285
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim alan 60-84 aylık çocukların okul olgunluğu düzeyleri ile babalarının baba katılım düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek bu konuda yapılacak yeni çalışmalara yol göstermektir. Araştırmada Kocaeli ili Körfez, İzmit, Dilovası ve Derince ilçelerindeki 258 okul öncesi eğitim alan öğrenci ile 258 baba ve 20 okul öncesi öğretmeni ile çalışılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla Kişisel Bilgi Formu, İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği ve Baba Katılım Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamaları ile bağımsız örneklem t testi, spearman korelasyon analizi ve Kruskal Wallis Homojenlik Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin ilkokula hazır bulunuşluk düzeyleri ile babaların baba katılım düzeyleri arasında bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında elde edilen bulgular, öğrencilerin İHÖ bilişsel beceriler alt test puanları ile babaların B.K.Ö. temel bakım alt test puanları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. Öğrencilerin cinsiyetleri ve yaşları ile ilkokula hazır bulunuşluk arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Araştırmadan elde edilen verilere göre baba katılımının çocuğun cinsiyetine, anne-babanın eğitim düzeyine, kardeş sayısına ve doğum sırasına göre anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is an investigation of the relationships between school readiness and father involvement of 60-84 month old preschool childrens. The sample group of research consists of totally 258 preschool students living in Kocaeli were selected with the random sampling method. For each person the Personal Information Form, School Readiness Test, The Father Involvement Scale were applied. For analyzing the data independent samples t test, correlation analysis, Kruskal Wallis Homogeneity Test were used. As a result of the research, it was identified that the fathers involvement level was not shown a significant difference according to childrens school readiness. Also, as a result of the research, there is a significant difference is found on school readiness skills of children regarding their gender and their age. And fathers involvement level was shown a significant difference according to childrens gender, childrens mothers-fathers education level, number of siblings and birth orders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul olgunluğuen_US
dc.subjectOkula hazır bulunuşluken_US
dc.subjectBaba katılımıen_US
dc.subjectOkul öncesi öğrencilerien_US
dc.subjectSchool readinessen_US
dc.subjectFather involvementen_US
dc.subjectPreschool childrenen_US
dc.titleOkul öncesi eğitim alan 60-84 aylık çocukların okul olgunluğu düzeyleri ile babaların katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of the relationshıps between school readiness and father involvement of 60-84 month old preschool childrensen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record