Recent Submissions

 • Kamulaştırmasız el atma ve el atmanın önlenmesi (Müdahalenin men'i) 

  Kocakaya, Sidar (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Mülkiyet hakkı Anayasamızın temel haklar başlığı altında düzenlenmiş ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 35. ve 46. maddelerinde, özel mülkiyetteki gayrimenkullere, idarenin ancak kamu yararı amacı ile ...
 • Acentenin denkleştirme istemi 

  Kazancı, Nagehan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Denkleştirme istemi, hukuk sistemimizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesinden çok önce farklı başlıklar adı altında tartışılan bir kavramdır. Denkleştirme istemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan önce ...
 • Türk Hukukunda sosyal devlet ilkesi Social state principle in Turkish Law 

  Akıcı, Akın Onur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Sosyal Devlet İlkesi kavramının, siyasi ve ekonomik oluşumlar neticesinde toplum yapısını etkilemesi sonucu Anayasalarda güvence altına alınması ve 1961 Türk Anayasasını da etkileyerek literatüre geçmesinin özünde insan ...
 • Türk Hukukunda anlaşmalı boşanma (TMK. m.166/f.3) 

  Yılmaz Bilgin, Esra Pınar (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tez ile araştırılan konu, Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen anlaşmalı boşanma yoludur. ...
 • Transfer fiyatlandırması 

  Koçyiğit, Merve (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Dünya piyasalarının her geçen gün biraz daha küreselleşmesi ile transfer fiyatlandırması konusu uluslararası vergi uyuşmazlıklarının önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda, daha fazla sayıdaki ülkenin ...
 • Vergi Hukukunda zamanaşımı 

  Kovancı, Yiğit (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  İnsan yaşamının temel unsurlarından biri olan zaman hukuki açıdan ele alındığında bir hakkın istenmesi veya yetkinin kullanılmasında da en büyük etkenlerden biridir. Bir hukuk kuralını ya da hukuki olayı başlangıcından ...
 • Boşanma halinde maddi ve manevi tazminat 

  Öztel, Neslihan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Evlilik birliğinin boşanma ile sonuçlanması halinde tarafların birbirlerinden talepleri olacaktır. Bu çalışmanın konusu da tarafların birbirlerinden talep etmiş oldukları maddi ve manevi tazminat, tazminatın koşulları, bu ...
 • İş sözleşmesi türleri ve ikale sözleşmesi 

  Akdağ, Ezgi (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  “İş Sözleşmesi Türleri ve İkale Sözleşmesi” başlıklı bu tez çalışması, Türk İş Hukuku kapsamında yer alan iş sözleşmelerinin incelenmesini, buna bağlı olarak da bu iş sözleşmelerinin sona erme biçimlerini ve bunların yanı ...
 • Türk iş hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 

  Alkan, Derya (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Ülkemizde ve tüm Avrupa ülkelerinde gelişen ekonomi, sosyal toplum yapısı, ekonomik seviye beraberinde çok çeşitli uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir. Çıkan bu uyuşmazlıkların tümünün yargı önünde mahkemeler huzurunda ...
 • Marka hukukunda dürüst kullanım ilkesi 

  Yaman, Özlem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Marka hakkı, marka sahibine mutlak, tekelci yetkiler verirken, diğer taraftan bu hak, serbest rekabetin korunması ortak amacının doğal sınırlarına kadar korunmakta, böylece marka hakkının mutlak vasfının, rekabet kısıtlayıcı ...
 • İcra ve İflas hukukunda tatil ve talik halleri 

  Başoğlu, Gizem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  İcra ve iflas hukukunda tatil ve talik hâlleri, genel olarak, icra takip işlemlerinin yapılamayacağı zaman dilimlerini ifade eder. Tatil ve talik sebepleri ile bu konuda gerek teoride gerekse uygulamada yer alan sorunlar ...