Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Saime Vicdan
dc.contributor.authorIşık, Elif
dc.date.accessioned2019-06-11T13:51:42Z
dc.date.available2019-06-11T13:51:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationIşık, E. (2018). Yetişkin kadınlarda öz-duyarlık ile beden algısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/443
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, yetişkin kadınların öz-duyarlıkları ile beden memnuniyetleri ve yeme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışma grubunu İzmir ilinde bulunan, 2 farklı kültürü temsil eden restoranların müşterisi olan 20 yaş ve üzeri 300 gönüllü yetişkin kadın oluşturmuştur. Katılımcılar rastgele, seçkisiz ve gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Öz-duyarlık Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği ve Yeme Tutumu Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20 paket programı kullanılmış olup; analizler için Bağımsız Gruplar t testi, Kruskal WallisH testi, Mann Whitney-U testi ve Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öz-duyarlığın, beden algısı ve yeme tutumu ile negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu ortaya konmuştur. Yani, öz-duyarlık arttıkça, beden memnuniyeti artmakta ve olumsuz yeme tutumu azalmaktadır. Ek olarak; beden algısı ile yeme tutumu arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Yani, beden memnuniyetsizliği arttıkça, olumsuz yeme tutumu artmakta; beden memnuniyetsizliği azaldıkça, olumsuz yeme tutumu azalmaktadır. Araştırma sonuçlarının genel olarak literatürdeki çalışmalar ile tutarlı olduğu görülmüş, mevcut literatür çerçevesinde yorumlanmıştır. Son olarak çalışmanın sınırlıkları ile önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between self-compassion, body satisfaction and eating attitude in adult women. The group of the study consists of 300 volunteer adult women over 20 years old who are customers of restaurants representing 2 different cultures in İzmir province. Participants are selected randomly, unselectively and on a voluntary basis. The data is collected using Socio-Demographic Information Form, Self-Compassion Scale, Body image Scale and Eating Attitude Test. The data was analyzed with SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0, statistical software package. Independent samples t test, Kruskal Wallis-H test, Mann Whitney-U test and Pearson Correlation Analysis are used to analyze the data. Results of this study reveales significant negative relationship between self compassion and body image. Also; there is a significant and negative correlation between self-compassion and eating attitude. In other words, as self-compassion increases, body satisfaction increases and negative eating attitude decreases. The results also indicate significant positive relationship between body image and eating attitude. In other words, as body dissatisfaction increases, negative eating attitude increases; as body dissatisfaction decreases, negative eating attitude decreases. Finally, it is seen that the results found in the study is consistent with the literature in general, and they are interpreted in the context of the present literature. In conclusion, the limitations and the recommendations of the study are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectöz duyarlılıken_US
dc.subjectbeden algısıen_US
dc.subjectyeme tutumuen_US
dc.titleYetişkin kadınlarda öz-duyarlık ile beden algısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn examination of the relationship between selfcompassion, body image and eating attitude in adult womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record