Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelen, H. Nermin
dc.contributor.authorGüngören, Duygu
dc.date.accessioned2019-07-11T13:38:05Z
dc.date.available2019-07-11T13:38:05Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11
dc.identifier.citationGüngören, D. (2011). Evlilik çatışmasının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine etkisi / The effect of marital conflict on social skills and social adaptation in 5-6-year olds children who go to kindergarten (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/833
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı okulöncesi kuruma devam eden 5-6 yaşındaki çocukların sosyal uyumları ve becerileri üzerinde evlilik çatışmasının etkisini incelemektir. Bu araştırmanın diğer bir amacı evlilik çatışmasının, sosyal uyumun ve sosyal becerilerin cinsiyet, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve kardeş sayısı gibi çeşitli demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu amaca uygun olarak oluşturulmuş kişisel bilgileri içeren bir anket, evlilik çatışması ölçeği ve 5-6 yaş çocuklarına yönelik sosyal uyum ve beceriler ölçeği İstanbul'da bulunan 200 çocuk ve aileye uygulanmıştır. Elde edilen bütün veriler SPSS 17.0 paket programında analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerini elde etmek için frekans ve yüzdelik analizleri kullanılmıştır. Çocukların sosyal uyumu, sosyal uyumsuzluğu ve sosyal uyum ve beceriler ölçeğinden aldıkları toplam puan ve evlilik çatışması arasındaki ilişkiler Pearsonkorelasyon yoluyla incelenmiştir. Evlilik çatışmasının çocukların sosyal uyumu, sosyal uyumsuzluğu ve sosyal uyum ve beceriler ölçeğinden aldıkları toplam puanlar üzerindeki etkisi regresyon analizi yoluyla incelenmiştir. Çocukların sosyal uyumu, sosyal uyumsuzluğu ve sosyal beceriler ve uyum ölçeğinden aldıkları toplam puanın evlilik çatışmasının olup olmadığı, kardeşe sahip olunup olunmadığı, doğum sırası, okulöncesi kuruma devam etme süresi, anne ve babanın eğitim düzeyi, kardeş sayısı ve ailenin aylık geliri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı Mann-Whitney ve Kruskall-Wallis testleri kullanılarak incelenmiştir. Benzer şekilde evlilik çatışmasının çocuğun cinsiyeti, anne ve babanın Witim düzeyi, kardeş sayısı ve ailenin aylık geliri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı da Mann-Whitney ve Kruskall-Wallis testleri kullanılarak incelenmiştir. Çocukların sosyal uyumu ve becerileri üzerinde evlilik çatışmasının olup olmama durumunun, kardeş sayısının, cinsiyetin, anne ve babanın eğitim düzeyinin temel etkisinin ve cinsiyet ve evlilik çatışmasının olup olmama durumunun ortak etkisinin, kardeş sayısının ve evlilik çatışmasının olup olmama durumunun ortak etkisinin, annenin ve babanın eğitim düzeyi ve evlilik çatışmasının olup olmama durumunun ortak etkisininbulunup bulunmadığını incelemek için iki yönlü ANOVA yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre evlilik çatışması, sosyal uyumu ve sosyal uyum ve beceriler ölçeğinden alınan toplam puanı istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. Korelasyon analizine göre evlilik çatışmasıyla sosyal uyum negatif ilişkilidir. Ayrıca evlilik çatışmasının sosyal uyum ve beceriler ölçeğinden alınan toplam puanla negatif ilişkili olduğu bulunmuştur. raştırmadan elde edilen bulgulara göre evlilik çatışması yalnızca kardeş sayısı açısından farklılaşmaktadır. Diğer taraftan sosyal uyumsuzluk yalnızca kardeş sayısı ve annenin eğitim düzeyi açısından farklılaşmaktadır. Sosyal uyum ise ailenin aylık geliri ve babanın eğitim düzeyi açısından farklılaşmaktadır. Sosyal uyum ve beceriler ölçeğinden alınan toplam puan kardeş sayısına, annenin ve babanın eğitim düzeyi ve ailenin aylık geliri açısından farklılaşmaktadır. Son olarak iki yönlü ANOVA sonuçları yalnızca cinsiyetin temel etkisinin ve ailenin aylık geliri ile evlilik çatışmasının olup olmama durumunun ortak etkisinin etkilediğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe basic purpose of this research is to examine the effect of marital conflict on social skills and social adaptation in 5-6-year olds children who go to kindergarten. Another aim of this research is to investigate differences marital conflict, children?s social adaptation and social skills according to some demographic factors such as gender, educational level of parents, number of siblings. In accord with this aim, a questionnaire comprising personal information form, marital conflict scale, social adaptation and skills scale with five-and-six-year-olds kindergarten children was applied to 200 opleincluding 5-6-year-olds kindergarten children and their mothers and fathers in Istanbul. All data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS 17.0 statistical software. In order to determine the participants? demographic characteristics, percent and frequency analyses were employed. The relationshipsamong children?s social adaptation, social disharmony, sum of social adaptation and skills scale and marital conflictwere determined using Pearson correlation analyses. Regression analyses were employed to investigate the effect of marital conflict in children?s social adaptation, social disharmony and sum of social adaptation and skills scale. Mann-Whitney U and Kruskall Wallis test were used to examine whether children?s social adaptation, social disharmony and sum of social adaptation and skills scale may be differentiated in relation to the presence of martial conflict situation, having sibling, order of birth attending, time to the kindergarten, educational level of mother and father, number of siblings, and family income. Similarly Mann-Whitney U and Kruskall Wallis test were performed to investigate whether marital conflict may be differentiated in relation to gender, educational level of mother and father number of siblings, and family income. In addition two-way ANOVA was executed to main effects of presence of marital conflict, number of siblings, gender, educational level of mother and father, and interaction effects of presence of marital conflict effect and gender, presence of marital conflict and number of siblings, and presence of marital conflict and educational level of mother and father in children?s social adaptation and skills. The findings of this study revealed that the marital conflict did statistically significant affect social adaptation and sum of social adaptation and skills scale. According to correlational analysis, marital conflict was related to social adapation in a negative way. Additionally marital conflict was related to negatively with sum of social adapation and skills scale. According to findings, marital conflict was only differentiated in relation to number of siblings. On the other hand, social disharmony was differentiated in relation to number of siblings and educational level of mother. Social adaptation was differentiated in accordance with educational level of father and family income. Sum of social adaptation and skills scale was differentiated according to number of siblings, family income, and educational level of mother and father. Finally two-way ANOVA results indicated that only the main effect of gender and the interaction effect of presence of martial conflict and family income had impact in children?s social adaptation and skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvlilik çatışmasıen_US
dc.subjectSosyal uyumen_US
dc.subjectSosyal becerileren_US
dc.subjectMarital conflicten_US
dc.subjectSocial adaptationen_US
dc.subjectSocial skillsen_US
dc.titleEvlilik çatışmasının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of marital conflict on social skills and social adaptation in 5-6-year olds children who go to kindergartenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record