Simülasyon ve simüle edilmiş ürünler ve satış vaatleri, mesaj stratejileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Maltepe Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bir tüketici olarak tanımlanan insanoğlu artık gelişen teknolojinin de yardımıyla sınırsız tüketim olanaklarıyla kuşatılmıştır. Birey-tüketim ilişkilerine dair eleştirel yaklaşımlar yirminci yüzyılın ortalarından itibaren artarak seslendirilmeye başlanmıştır. Bu eleştirel kuramların en bilinenlerinden biri de Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın “simülakr ve simülasyon” teorisidir. Teori özünde, bireyin tüketim pratiklerinin, onun kimliği ile yakından ilişkili olduğunu söyler. Ama bundan daha önemlisi gönderge kaynaklarının tasfiyesiyle kişi yeni bir gerçeklik boyutunda yaşamaktadır. Artık birey, gerçek dünya ile imgeler dünyasını ayırma becerisine sahip değildir. Günümüzde reklamlar, gelişen tüm teknolojilerin imkanını kullanarak nesnelerinden çok imgeler satmaktadır. Reklam mesajlarına gömülü simülakrlar sayesinde tüm ürünler simüle edilebilmektedir. İnsan algısına etkisi bakımından simüakrlar, kavramlar arası kutupları yok etme (içe patlama), tüketimin manipülasyonuyla ürünler simüle edilmektedir. Bu araştırmaya konu edilen reklam örneklerini değerlendirmede Baudrillard’ın “Simülakr ve Simülasyon” ve “Tüketim Toplumu” kitaplarındaki yaklaşım esas alınmıştır. Araştırmanın evreninin sınırları “dijitalajanslar.com” platformundaki “50 Yaratıcı Reklam” bölümü olarak belirlenmiştir. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış ve araştırma için seçilen reklamlar, Peirce’in belirti gösterge tanımı çerçevesinde neden-sonuç ilişkileri açısından göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiş ve Baudrillard’ın “simülakr ve simülasyon” teorisi eşliğinde değerlendirilmiştir.
People defined as consumers are now surrounded by unlimited consumption opportunities with the help of ever-developing digital technology. Critical approaches to individual-consumption relations have increasingly come to the fore since the mid-twentieth century. One of the most well-known of these critical theories is the "simulacra and simulation" theory of the French thinker Jean Baudrillard. The theory states that it is closely related to the individuals’ consumption practices and its identity. But more importantly, by deconstructing reality, the individuals live in a new dimension of reality. In the contemporary world people no longer have the ability to distinguish between the real world and the world of images. Today, advertisements sell images rather than objects, using the opportunities of all developing technologies. All products can be simulated thanks to simulacra embedded in advertising messages. As a result, we are living in a period where simulacra that influence human perception dominate, the poles between concepts are destroyed (implosion) and products are simulated through then manipulation of consumption. This research was based on the approach in Baudrillard's books "Simulation and Simulation" and "Consumer Society". In the research, the "50 Creative Advertisements" section on the "dijitalajanslar.com" platform was analyzed accordingly. Purposeful sampling method was used in the research and the advertisements selected for the research were analyzed with the semiotic method in terms of cause-effect relationships within the framework of Peirce's definition of sign and sign. In this approach, Baudrillard's theory mentioned above also contributed to the interpretation of the data.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Simülasyon, simülakr, satış vaadi, mesaj stratejisi, Baudrillard, simulacrum, sales promise, message strategy

Künye

Babacan, Ç. (2023). Simülasyon ve simüle edilmiş ürünler ve satış vaatleri, mesaj stratejileri / Simulation and simulated products and sales promises, message strategies. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Maltepe Üniversitesi. 10(2), s.134-160.