Türkiye'deki sivil havacılık öğrencilerinin staj yaptıkları kurumlara dair algılarının işveren markası algısına etkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

T.C. Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Havacılık sektöründeki talepteki artış, nitelikli işgücü edinme gerekliliğini vurgulamaktadır ve stajın işe alım sürecindeki rolü giderek önem kazanmaktadır. Çalışmada, havacılık eğitimi alan öğrencilerin staj süreçlerinde işveren marka algısını şekillendiren kriterler ve staj deneyiminin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel bir metot olan tarama/anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, özellikle Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi alanlarında okuyan ve staj yapan öğrencilere odaklanarak, toplamda 440 geçerli anketle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, stajyerlerin staj yeri seçiminde kendilerine tanınan esnekliğin, işveren marka algısı ve staj deneyimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, staj yaptığı kurumun genel maaş, ücret ve ödül politikası ile çalışma şartları ve ulaşımın staj memnuniyeti ve beceri gelişimi üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı ancak staj memnuniyeti ve beceri gelişimi açısından önemli olduğu görülmüştür. Staj yapan öğrencilerin sosyal imkanlardan yararlanmalarının, staj memnuniyeti ve beceri gelişimi açısından olumlu değerlendirmeler yapmalarına sebep olduğu belirlenmiştir. Genel olarak, öğrencilerin staj memnuniyetinin yüksek olduğu ve bu memnuniyetin gelecekteki iş başvurularını olumlu yönde etkileyebileceği anlaşılmaktadır. Staj yapılan kurum itibarının ve sosyal ve gelişim olanaklarına verilen önemin stajyerlerdeki kurum algısını güçlendireceği ve olumlu etkileşimi teşvik edeceği açığa çıkmıştır. Gelecekte stajlarla ilgili çalışma yapacak araştırmacılara, staj yapılan kurumun sosyal olanaklarının, bireylerin o kurumu tercih etme eğilimine etkisini belirlemeye yönelik araştırmalara odaklanmaları önerilmektedir.
The increase in demand in the aviation sector emphasizes the need to acquire a qualified workforce and the role of internship in the recruitment process is becoming increasingly important. In this study, it is aimed to investigate the criteria shaping the employer brand perception and internship experience of aviation students during their internship processes. In the study, a quantitative survey method was used. The research was conducted with a total of 440 valid questionnaires, focusing especially on students studying and doing internship in the fields of Civil Air Transportation Management and Aviation Management. According to the results of the study, it was found that the flexibility given to interns in choosing an internship place has a positive effect on employer brand perception and internship experience. In addition, the general salary, wage and reward policy of the internship organization, working conditions and transportation did not have a significant effect on internship satisfaction and skill development, but were found to be important in terms of internship satisfaction and skill development. It has been determined that the fact that the internship students benefit from social opportunities causes them to make positive evaluations regarding internship satisfaction and skill development. In general, it is understood that students' internship satisfaction is high, and this satisfaction may positively affect their future job applications. It was revealed that the reputation of the internship organization and the importance given to social and development opportunities will strengthen the organization's perception and encourage positive interaction. Future researchers who conduct studies on internships should focus on research to determine the effect of the social opportunities of the internship organization on the tendency of individuals to prefer that organization.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Havacılık, İşveren markası algısı, Staj uygulamaları, Aviation, Employer brand perception, Internship practices

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ekener, N. (2024). Türkiye'deki sivil havacılık öğrencilerinin staj yaptıkları kurumlara dair algılarının işveren markası algısına etkisinin incelenmesi / Internship for civil aviation students in Turkey examining the effect of their perceptions of the institutions they work for on the corporate brand perception. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.