Collections in this community

Recent Submissions

 • Estetik ve özgürlük 

  Önkal, Güncel (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  'Estetik-olan' üzerine yapılan tartışmalar, başlangıcından itibaren iki uçlu kavramsallaştırmanın üstesinden gelinmesinin tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır: Duyusal olan ve akılsal olan. Duyusal olanın yanıltıcı görülmesine ...
 • Adorno'da dil ve sanat 

  Gülenç, Kurtul (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Theodor W. Adorno Minima Moralia'nın 'Boşluklar' isimli fragmanında Georg Simmel'in yazılarının zaafının, sıra dışı konularıyla bıktırıcı ölçüde açık anlatımları arasındaki oransızlık olduğunu söyler (2002: 83). Bu oransızlık ...
 • Büyüsü bozulan dünyada sanat ve teori 

  Gülenç, Kurtul (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Bugün, dünyanın her köşesindeki insanlarca paylaşılan ortak deneyim tarzının en genel adı olarak modernlik sıklıkla geleneksel dünyadan radikal bir kopuşu çağrıştırmaktadır. Hatta bu kopuş öylesine kuvvetlidir ki modern ...
 • Söz edimleri kuramı: J.L. Austin ve J.R. Searle 

  Tuna, Serhat (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Bir şeyler söylerken neler yaparız? Austin bu sorunun yanıtını Söylemek ve Yapmak adlı eserinde bulmaya çalışmıştır. Okurun Austin'le birlikte çıktığı yolculuk oldukça dolambaçlı, hatta zaman zaman sıkıcıdır. Söz edimleri ...
 • Heidegger'de şiir sanatının önemi 

  Şahintürk, Sevgi (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Heidegger'in, yüzyıllardan beri unutulmuş olduğunu düşündüğü bir soruyu, 'varlığın anlamının ne olduğu' sorusunu temel soru olarak ele alan felsefi soruşturmalarında şiire verdiği önemden hayli etkilendim ve yakınlık ...
 • Dilin işlevleri 

  Kılıç, Veysel (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  İnsan dilinin özellikleri yer değiştirme, nedensizlik, üretkenlik, kültür taşıyıcılığı, çift eklemlilik ve ayrıklık olarak sayılabilir. Dilin temel işlevi ise iletişimdir. Dilin işlevi Eskiçağda Yunanlılar, Romalılar ve ...
 • Dil felsefesi: temel kavramlar ve sorunlar 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Platon "VII. Mektup "ta şöyle der: Bir varlığın bilgisini elde etmek isteyenler için bilinmesi gereken üç şey vardır: bilim dördüncü şeydir; beşinci olarak da, tanınanı, gerçekte var olanı saymamız gerektir. Birincisi ad, ...
 • İçimin sesi ışığında Nermi Uygur ve dil felsefesi 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Nermi Uygur, tüm yapıtında dile dokunur. Dilin Gücü'nden İçimin Sesi'ne, Felsefenin Çağrısı'ndan, Dil Yönünden Fizik Felsefesi'ne, İnsan Açısından Edebiyat'tan, Kuram-Eylem Bağlamı'na, Denemeli Denemesiz'e kadar, kısacası ...
 • Sanat felsefesi: temel kavramlar-sorunlar-sorular 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Felsefe, tüm varolanlara olduğu gibi, bir varolan olarak sanata, ilkin 'sanat nedir?' sorusuyla yönelir. Bu çerçevede çok farklı içerikte yanıtlar kendini gösterir. Bu soruyu aslında sanatla ilgili kuramsal görüşler ...
 • Varlığın evi: dil 

  Arlı Çil, Dilek (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Bu yazının amacı, Heidegger'in ortaya koymuş olduğu dil anlayışını incelemektir. Fakat Heidegger'in dil ile ilgili görüşleri. Varlıkla ilgili görüşlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. Düşünürün en çok alıntı yapılan "Dil, ...
 • Heidegger'de sanat ve hakikat 

  Arlı Çil, Dilek (Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Bu çalışmada, Sanat Eseri'nin Kökeni'ne odaklanılarak, Heidegger'in sanat anlayışının, Varlık ve Zaman'dan itibaren ele aldığı varlığın anlamı sorusu bağlamında anlaşılabileceği ve sanatın, varlığı anlamanın aracı olarak ...
 • Felsefe söyleşileri XI-XII: Dil felsefesi /sanat felsefesi 

  Önkal, Güncel (Maltepe Üniversitesi, Ocak-2022)
  2001 yılından bu yana buluştuğu ilgililerinin entelektüel birikimine katkıda bulunan “Felsefe Söyleşileri”, salt felsefenin belli disiplinleri ve sorunsalları bakımından bilgi vermekle kalmadı; ayrıca bir “Felsefe ...
 • Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinde öğretmen adaylarının kazandıkları deneyimler 

  Baki, Adnan; Karataş, İlhan; Güven, Bülent (Maltepe Üniversitesi, 2001)
  Eğitim fakültelerinde dersleri yürüten öğretim elemanlarının bir çoğu doğrudan anlatım yöntemini kullanmaktadır. Bu nedenle öğretmen adayları eğitim fakültelerinden doğrudan anlatım yöntemi dışında alternatif öğretim ...
 • Biyoloji öğretiminde kalıcı bilgiler oluşturma 

  Aytaç, Özge; Kete, Rıdvan; Yıldırım, Arzu (Maltepe Üniversitesi, 2001)
  Biyoloji Eğitiminde yaratıcı, yapıcı, deneysel esaslara dayalı ve araştırıcı eğitimin ve öğretimin yapılması çok önemlidir. Orta öğretim kurumlarında Biyoloji yeterince sevdirilemeyen bir ders durumundadır. Buralarda ...
 • Akıllı şehir ekosistemi: sürdürülebilir şehirlerde yapılar ve ilişkiler 

  Ataç, Başar (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Ekonomik, sosyal, siyasal ve teknik olarak birçok farklı disiplin tarafından incelenen akıllı şehir kavramı yüz on altı ayrı tanım ile betimlenmekte, fakat görünür kısımlarının dijital yapılar üzerine oturmasından dolayı ...
 • 'Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme' dersinin değerlendirilmesi 

  Yiğit, Nevzat; Akdeniz, Ali Rıza (Maltepe Üniversitesi, 2001)
  Bu çalışma 2000-200l eğitim-öğretim yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim programında YÖK'ün eğitim fakültelerini yeniden yapılandırması sürecinde ilk kez uygulamaları yapılan "Öğretim Teknoloijileri ve Materyal ...
 • Duy dinle dinlet 

  Carpenter, Alissa (Maltepe Üniversitesi, 2020)
  Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir. Öncelikle bugünün modern iş gücünün ne kadar farklı olduğuna bir bakalım. An itibariyle iş gücünde, yaşla­rı 16 ile 75 (bazen daha da fazla) arasında değişen, beş farklı kuşaktan ...
 • Sürdürülebilir stratejik yönetim ve kurumsal yönetim 

  Gündüz, Şafak (Maltepe Üniversitesi, 2020)
  Uzun yıllara dayanan yöneticilik ve akademisyenlik tecrübesinin ürünü elinizdeki bu kitapla, stratejik yö­netim ve kurumsal yönetim kavramlarına bir kez de sürdürülebilirlik penceresinden bakıyoruz. Örgütlerin yalnızca ...
 • Eğitim politikalarında sistemik uyum 

  Özer, Mahmut (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Ülkeler, toplumlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için eğitime büyük önem vermektedir. Mevcut insan kaynağından eğitim yolu ile azami ölçüde yararlanabilmek ülkelerin rekabet gücünü artırdığı gibi toplumların ...
 • Estetik zeka 

  Brown, Pauline (Maltepe Üniversitesi, 2020)
  Marka, yoğun piyasa rekabetinin had safhada olduğu günümüz şartlarında tüketicilerin birbirine benzeyen binlerce ürün arasından tercih yapmasını kolaylaştıran yegâne unsurlardan bir tanesi konumundadır. Markalar; sembolleri, ...

View more