Show simple item record

dc.contributor.authorÇakır, Mahmut
dc.contributor.authorKayacan Örki, Tülay
dc.contributor.authorYaltırık, Rezan
dc.contributor.authorGüzelmeriç, Füsun
dc.contributor.authorKoçak, Tuncer
dc.date.accessioned2019-07-22T06:32:43Z
dc.date.available2019-07-22T06:32:43Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationÇakır, M., Kayacan Örki, T., Yaltırık, R., Güzelmeriç, F. ve Koçak, T. (2010). Çok kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi yapılacak esmolol kullanılan hastalarda anksiyolitik ve sedatif olarak eklenen midazolam ve hidroksizinin güvenilirliğinin ve etkinliğinin araştırılması / The research of the effectiveness and reliability of the usage of midazolam and hydroxyzine as an sedative and anxiolytic on the patients who have multi-slice computed tomography coronary angiography. Maltepe Tıp Dergisi. 2(2), s. 5-10.en_US
dc.identifier.issn1308-8661
dc.identifier.urihttp://maltepetipdergisi.org/summary.php3?id=54
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2449
dc.description.abstractAmaç: Çok-Kesitli Bilgisayarlı Tomografi taraması koroner arter anatomisini incelemede yüksek doğrulukta bilgi veren noninvaziv tanısal bir tetkiktir. Günümüzde beta bloker ilaçlar; işlem öncesinde rutin medikasyon uygulaması halini almıştır. Çalışmamızda, Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.Hastanesi Radyoloji Bölümünde Çok kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi (ÇKBTKA) görüntülemesi yapılacak ASA I ve II grubundaki hastalarda; sedatif, anksiyolitik etkinlikleri bulunan midazolam ve hidroksizinin kısa etkili beta bloker olan esmololle beraber işlem öncesi kullanımının hedef kalp hızına ulaşılmasındaki etklinliğini ve güvenilirliğini araştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz radyoloji bölümüne, BTKA görüntülenmesi amacıyla yönlendirilmiş ve kalp hızı 70 vuru/dk’ nın üzerinde olan 63 hastaya çalışmamız anlatı larak yazılı onamları alındı. Hastalar rastgele üç gruba ayrı ldı, görüntüleme öncesi hazırlanma odasında Beck Anksiyete Ölçeği ile değerlendirildi, işlem öncesi kan basınçları, kalp hızları kaydedildi ve damar yolları açıldı. M grubuna görüntülemeden 10 dakika önce Midazolam 0.05 mgr/kg İV yoldan verildi. H grubuna görüntülemeden yarım saat önce Hidroksizin 1 mgr/kg oral yoldan verildi. Kontrol grubuna ise sedatif anksiyolitik uygulanmadı. ÇKBTKA görüntüleme odasına alınan hastaların kalp hızları tekrar değerlendirildi. Kalp hızları 70-80 vuru/ dk olanlara Esmolol 1 mgr/kg’dan, kalp hızları 80-90 vuru/ dk olanlara Esmolol 2 mgr/kg’dan IV olarak uygulandı. 2 dakika sonra hedef kalp hızına ulaşılamayan olgulara Esmolol 1 mg /kg IV ek doz uygulandı. Geliş kalp hızı 90 vuru/dk’nın üzerinde olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. İşlem sırasında sedasyon derinliği Ramsey Sedasyon Skalası kullanılarak değerlendirildi. Her grup için görüntüleme öncesi, görüntüleme esnası, görüntüleme sonrası üç dönemde kan basıncı, kalp hızı, periferik oksijen saturasyon değerleri, toplam kullanılan esmolol dozu, komplikasyonlar (hipotansiyon, bradikardi, hipoksi) kaydedildi. İşlem sonrasında tüm hastalar anestezist tarafından değerlendirilip Modifiye Aldrete Skorlaması 10 puan üzerinde olunca taburcu edildi. Bulgular: Üç grup arasında demografik özellikler açı- sından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Hidroksizin uygulanan grupta midazolam uygulanan gruba göre daha fazla hastada hedef kalp hızına ulaşılmış ve esmolol ihtiyacı daha az bulunmuştur (p<0,05). Hastalarda herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır. Sonuç: ÇKBT koroner anjiografi görüntülemesi öncesi hastalarda uyguladığımız midazolam ve hidroksizin hedef kalp hızına ulaşmak için kullandığımız esmolole olan ihtiyacı azalttığını, ancak hidroksizin midazolama göre kalp hızını düşürmede daha etkili olduğunu saptadık.en_US
dc.description.abstractObjective: Multi-slice computed tomography is a highly accurate non-invasive diagnostic test for coronary artery analysis. In present day, beta-blocker drugs are routine medications before the procedure. In our work, we aimed to study the effectiveness and reliability of use of midazolam and hydroxyzine (which have sedative and anxiolitic effects) along with esmolol (which is a short term beta blocker) in reaching targeted heart rates. The study was done with ASA I and II patients who will have multislice computerized tomography coronary angiography at the radiology department at the Kartal Kosuyolu Medical Training and Research Hospital. Method: 63 patients who are selected for multislice computed tomography coronary angiography (CTCA) and whose heart rates are over 70 pulse/minute are informed for the study and approvals are gained. Patients are randomly divided into three groups, assessed with Beck Anxiety Scale and arterial blood pressures and heart rates are noted down. An intravenous line is opened before the procedure. In group M, midazolame 0.05 mg/kg is given intravenously 10 minutes before the procedure. In group H, hydroxyzine 1 mg/kg is given perioral. In control group, no sedative anxiolytic drug is added. Every patient undergone to the multislice CTCA procedure are reevaluated. Patients who have heart rates between 70 to 80 pulse/min are given 1 mg/kg esmolol and patients with heart rates between 80 to 90 pulse/min are given 2 mg/kg esmolol intravenously. 2 minutes after the medication, patients who could not reach the target heart rates are received esmolol with an additional dose of 1 mg/kg intravenously. Patients with heart rates over 90 pulse/min are not included to the study. Intraoperative sedation is evaluated by using Ramsey Sedation Scale. In every group, arterial blood pressures, heart rates, peripheral oxygen saturations, total esmolol doses, complications (hypoxia, bradycardia, hypotension) are noted down before, at the time of and after the procedure. After the procedure, each patient is evaluated by anesthesiologist with Modified Aldrete Scale and discharged when the score becomes 10 points. Results: There is no statistically difference between three group(p>0,05).We have observed a higher number of patients with targeted heart rate in the group of patients who had hydroxyzine than the group who were given midazolam; moreover the need for esmolol was lower in the group who had hydroxyzine (p<0,05). There were no complications in our patients. Conclusion: We have observed that the midazolam and hydroxyzine that we applied to the patients before the Multislice Computerized Tomography Coronary Angiography reduced the amount of esmolol needed for reaching the target heart rate; on the other hand, we have also observed that hydroxyzine is more effective in reducing the hart rate than midazolam.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇok kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiografien_US
dc.subjectkalp hızıen_US
dc.subjectesmololen_US
dc.subjectmidazolamen_US
dc.subjecthidroksizinen_US
dc.titleÇok kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi yapılacak esmolol kullanılan hastalarda anksiyolitik ve sedatif olarak eklenen midazolam ve hidroksizinin güvenilirliğinin ve etkinliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe research of the effectiveness and reliability of the usage of midazolam and hydroxyzine as an sedative and anxiolytic on the patients who have multi-slice computed tomography coronary angiographyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-3428-8009en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess