Show simple item record

dc.contributor.advisorOktik, Nurgün
dc.contributor.authorGümüş, Nurcan
dc.date.accessioned2019-08-15T14:44:43Z
dc.date.available2019-08-15T14:44:43Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-05-28
dc.identifier.citationGümüş, N. (2014). Çocuk evlerinde bulunan kız çocuklarının sosyalizasyonu üzerine niteliksel bir araştırma: Tekirdağ ili örneği / Children in their home on the girls soci̇ali̇zati̇on qualitative research: The case of Teki̇rdağ (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2588
dc.description.abstractTekirdağ Çocuk Evlerinde bulunankız çocuklarının sosyalizasyon sürecine etki eden faktörleri anlamayı ve yorumlamayı hedefleyen bu niteliksel araştırmada kurum bakımında olan kız çocukları ve bakım elemanları ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kız çocuklarının sosyalizasyon sürecini etkileyebilecek akran grubu ve personelle ilişkileri, okul arkadaşları ve öğretmenlerle ilişkiler, boş zamanların değerlendirilmesi ve kitle iletişim gibi faktörler irdelenmiştir. Bu çalışmada veriler Tekirdağ ilinde koruma ve bakım altında bulunan korunmaya muhtaç13-17 yaş aralığındaki20 kız çocuğu ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilmiştir. Çocuklarla yapılan görüşmelerde çocukların eğitim durumları, yaşları, ne kadar zamandır korunma altında oldukları gibi kişisel sorular yöneltilerek katılımcı profilleri elde edilmiştir. Görüşmelerin devamında ise çocuklara 4 ana bölümde sorular yöneltilmiştir. Bu bölümlerden ilki çocukların kurum bakımına alınmadan önceki yaşamlarını öğrenmeyi amaçlamıştır. Bir sonraki bölüm ise kurum bakımına alındıktan sonraki yaşam hakkında bilgiler edinmeyi amaçlamıştır. Diğer iki bölüm ise çocukların arkadaşları ve personel ile ilişkileri ve bu ilişkilerin çocukların sosyalizasyon sürecine nasıl etki ettiği ile ilgilidir. Son ana bölüm ise daha genel sorularla kurum bakımı hakkındaki görüşlerini araştırmaktadır.Elde edilen verilerle yorumlamalara gidilmiş sonuçlar belirtilmiş ve son olarak öneriler getirilmiştir. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde araştırmanın konusu, amacı, ve önemi belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın başlıca kavramları açıklanarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünde ise sosyalizasyon ve toplumsal cinsiyet kuramlarının açıklamalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise görüşülen çocuklar hakkında temel bilgilere yer verilmiş, araştırma yönteminin belirlenmesi, verilerin toplanması ve analizi, uygulama süreci bu bölümde anlatılmıştır. Araştırmanın avantajları ve kısıtlarından da bu bölümde bahsedilmiştir. Araştırmanın dördüncü bölümünde elde edilen bulgular sunulmaktadır. Sosyalizasyon ve toplumsal cinsiyet bağlamında sınıflandırılan bulgular literatür ile tartışılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın son bölümü olan sonuç ve öneriler bölümünde ise kurum bakımında bulunan kız çocuklarının sosyalizasyon süreci üzerine sonuçlara ulaşılmış konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractLocated in institutional care, the factors that affect children's socialization process , this study aims to explore the girls who were interviewed in institutional care . Institutions that could affect girls' peer group socialization process staff relations , relationships with school friends and teachers , leisure and evaluation of factors such as mass communication were discussed. In this study, data protection and care in the province of Tekirdag in need of protection under 20 girls in the age range of 10-18 was collected through in-depth interviews. In interviews with the children's educational status of children, ages, how long they are under the protection of personal questions , such as profiles were obtained by orienting participants . In continuation of the interview questions were posed to children in four main sections. The first of this section prior to taking care of children in institutions aimed at learning their life . The next section was taken into the care of institutions aimed at getting information about the next life. The other two parts of the children and staff relationships with friends and how these relationships influence children's socialization process that is associated with. The last main section with the more general question is researching their views on institutional care. The responses received have been created with the findings of this study are processed in accordance with the theoretical framework of hypotheses tested and the results have been achieved. In the first part of the study of this research and purpose and importance have been identified. Additionally, the study 's principal conceptual framework explaining the concepts. In the second part of the study of theories of gender socialization and explanations are given. In the third section are given basic information about the children interviewed. Determination of research method, data collection and analysis, the implementation process is described in this section. The advantages and limitations of the study are discussed in this section. The findings of the study are presented in the fourth section. Important statements about the main topics of conversation children have been presented in this section with the original sentence . Classified in the context of gender socialization and discussed the findings with the literature was reviewed. Research results and discussion section, which is the last part of the socialization process of children in institutional care of the girl in the findings, the conclusions reached in the context of hypotheses were tested.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCinsel kimliken_US
dc.subjectGender identityen_US
dc.subjectKız çocuklarıen_US
dc.subjectYoung girlsen_US
dc.subjectSosyalleşmeen_US
dc.subjectSocializationen_US
dc.subjectYetiştirme yurtlarıen_US
dc.subjectOrphanagesen_US
dc.subjectÇocuk yuvasıen_US
dc.subjectOrphanageen_US
dc.titleÇocuk evlerinde bulunan kız çocuklarının sosyalizasyonu üzerine niteliksel bir araştırma: Tekirdağ ili örneğien_US
dc.title.alternativeChildren in their home on the girls soci̇ali̇zati̇on qualitative research: The case of Teki̇rdağen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGümüş, Nurcan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record