Toplam kayıt 57, listelenen: 1-20

  • Felsefi söylem nedir? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2000)
   Felsefi Söylem Nedir? adlı bu yapıt, felsefenin 'niteliğini' açıklamanın ne denli önemli olduğunu "kendince' belirlemeyi bir ölçüde de olsa üstleniyor. Yapıt — herhangi bir felsefi söylem gibi— bu konuda ortaya konmuş bir ...
  • Demokrasinin vazgeçilmez dayanakları 

   Çotuksöken, Betül (T.C. Kültür Bakanlığı Cumhuriyet Kitaplığı, 2002)
   Giovanni, Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş başlıklı yapıtında "tipik bir demokrasi karmaşası çağında yaşıyoruz. Demokrasi'nin birkaç anlamının bulunmasına katlanabiliriz. Ama 'demokrasi' herhangi bir şey anlamına ...
  • Felsefi antropoloji açısından eğitim ve kültür 

   Anğ, Tüten (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Hepimizin bildiği gibi ülkemiz pek çok sorunla karşı karşıya. Ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik sorunlar, iç ve dış politikadaki sıkıntılar, uluslararası kurum ve kuruluşlarla, özellikle kültürle bağlantısı açısından ...
  • Ontoloji 

   Anğ, Tüten (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Alwin Diemer ''Ontoloji'' başlığını taşıyan yazısına şu sözlerle başlıyor: 'Doğal ve gündelik yaşamımızda, önümüzde duran bir şeyin gerçek bir şey olduğunu, onu tıpkı kendimiz gibi varolduğunu söyler ve bunu kendiliğinden ...
  • Felsefe tarihinde etik 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   ''Etik nedir?'' başlığı altında toplanan düşüncelerin içerik bakımından birbirinden çok farklı niteliklerde olacağı açıktır. Geçen hafta üzerinde durulan ''etik nedir?'' sorusu, belli bir felsefe anlayışı doğrultusunda ...
  • Dünya sorunları karşısında etik 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   İnsan dünyaya değer katan ve değerler aracılığıyla kendisini gerçekleştiren bir varlıktır. Dünya ile olan ilişkileri çoğun gerilimi, çatışmalı olan insan, içinde bulunduğu ve/veya ayırdına vardığı gerilimleri birbirinden ...
  • İnsan hakları konusunda en önemli boyut: eğitim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Sahip olduğu kimi nitelikleri, özellikleri, yapıları ve işlevleri diğer varolanlarla/canlılarla paylaşan en ayırt edici özelliklerinden biri, tümüyle işlevsel olan ''simgesel dizge''yi kullanabiliyor olmasıdır. Simgesel ...
  • İnsan haklarının korunmasının önündeki engel: ayırımcılık 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Başlıkta yer alan ''insan hakları'', ''koruma/korunma'', ''aırımcılık'' sözcüklerini/te-rimlerini tek tek ve aralarındaki ilişkiler bakımından açıklamak, anlamlandırmak bu çalışmanın ilk ödevi olacaktır. Dışdünyada somut-tekil ...
  • Etik nedir? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   İnsan; düşünen, dile getiren, başkalarıyla iletişim kuran, varolanı değiştiren, kısacası eyleyen bir varlık. Burada sıralanan tüm eylem biçimlerinin ortak paydası ''yönelme''dir. İnsanın yönelmesi, yukarıda sıralanan ...
  • Etik ilkeler ve hukukun temel ilkeleri olarak insan hakları 

   Kuçuradi, İoanna (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Yirminci Yüzyılın en önemli başarısı, insan hakları fikrini önplâna getirmesidir. İkinci Dünya Savaşından sonra önplana çıkmaya başlayan insan hakları, yüzyılın sonlarına doğru moda haline gelmiş, moda olunca da kavramın ...
  • Günümüzde siyasetbilim-etik ilişkisinin ana hatlarına bakış 

   Ökten, Kaan H. (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Siyaset ve/veya siyasetbilim ile etik arasındaki ilişkiyi irdeleme gayretleri, belki düşünce tarihi kadar eskidir. Örneğin yöntemsel yaklaşımı ve duruşu hakkında aşağıda daha ayrıntılı açıklamalara yer verilecek olan ve ...
  • Ahlakta, hukukta ve siyasette özgürlük kavramı üstüne 

   Özlem, Doğan (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Önce, ''özgürlük'' kavramının ontoloji, metafizik, teoloji ve tek tanrılı dinlerdeki gelişimine ilişkin birkaç not sunacağım. Daha sonra konuşmamın ana gövdesini oluşturacak şekilde, bu kavramın ahlakta, hukukta ve siyasetteki ...
  • İoanna Kuçuradi'nin felsefi söyleminde değer problemi 

   İyi, Sevgi (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Değerlendirme her insanın, hayatın içinde şu ya da bu ilişkide gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Öyle ki insan olan herkes, bilincinde olsun ya da olmasın yaşarken bir biçimde mutlaka değerlendirmeler yapmaktadır. Bizler ...
  • Eksen kavramlar 

   Kaboğlu, İbrahim Özden (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   ''Özgürlük, eşitlik ve onuru, özgürlükler hukukunun kurucu kavram ve öğeleridir. Her biri ayrı ayrı tanımlanabilir; ancak, aralarındaki ilişki bağlamında incelenmez ise eksen olma özellikleri ortaya konmaz.''
  • Psikoloji ve etik 

   Uluğ, Mücella (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Etik; sorumluluklarının bilincinde bir birey olarak, mevcut iletişim ve eylem biçimlerini ötekilerle birlikte insanca şekillendirmek ve iyileştirmek isteyen sosyal topluluk üyesi herkesi ilgilendirir. Etik, bir yönden ...
  • İnsan hakları ve küreselleşme 

   Dinçkol, Abdullah (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Son 15-20 yıldır ''küreselleşme'' kavramı giderek daha fazla günlük yaşam içinde politikadan kültüre, hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişimi ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Herhangi bir günlük gazeteden ...
  • Günümüzde tıp etiğinin gelişimi 

   Görkey, Şefik (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Günümüzde, özellikle 1980'li yıllardan sonra ''tıp etiği'' ve tıp etiği ile ilgili konular giderek daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda çok eski yıllardan beri tıp dünyasının ve tıp eğitiminin gündeminde bulunan ...
  • Yeni ırkçılık 

   Özbek, Sinan (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Yeni ırkçılık kavramı aslında pek de yeni bir belirleme değil. Kuşkusuz kavramın yeni bir tanımlama olarak algılanmasına, değişik dönemlerde araştırmacıların, filozofların "yeni ırkçılık" belirlemesini ele alış tarzı yol açıyor.
  • Çocuk hakları nedir, nasıl korunur? 

   Haştemoğlu, Güney (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Konuya, Vakfımızın adındaki ''özgürlük'' sözcüğünden girmek istiyorum. Özgürlük sözcüğünü bir ''haklarını kullanma, kendi seçimlerini yapabilme ve kendini, yeteneklerini, isteklerini, özgürce gerçekleştirebilme'' anlamında ...
  • Cinsel/cinsiyetli hakların felsefi temelleri 

   Direk, Zeynep (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   ''Cinsel haklar'' (sexual rights) ve ''cinsiyetli haklar'' (sexed rights) deyimleri ilk bakışta aynı şeyden söz eder gibi görünürler ve bu izlenim pek de yanlış sayılmaz, çünkü hedeflenen amaç aynıdır: Cinsiyetli bedenin ...