Now showing items 1-20 of 57

  • About hospitality and toIerance in South-Eastern Europe 

   Bejan, Petru (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   Among the countries of the East, we can find almost no country in which hospitality and tolerance are not praised and considered as their own virtues. ln fact, to project such qualities in a privileged register of categories ...
  • Ahlakta, hukukta ve siyasette özgürlük kavramı üstüne 

   Özlem, Doğan (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Önce, ''özgürlük'' kavramının ontoloji, metafizik, teoloji ve tek tanrılı dinlerdeki gelişimine ilişkin birkaç not sunacağım. Daha sonra konuşmamın ana gövdesini oluşturacak şekilde, bu kavramın ahlakta, hukukta ve siyasetteki ...
  • Antropontolojik etik açısından hasta-hekim ilişkisi: Benign beyin tümörlerinde etik sorunlar 

   Çotuksöken, Betül (Türkiye Klinikleri, 2019)
   İnsan dünyası eylemler ve ilişkiler dünyasıdır. Eyleyen varlık olarak insan, özne ya da kişi çeşitli olağan ya da olağanüstü durumlarla karşılaşır ve bu durumları toplumsal ahlakın ya da bir bilgi türü olan etiğin eşliğinde ...
  • Bioethical aspects of torture in AIbania in the human rights focus 

   Çipi, Bardhyl (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   ln Albania, as in other developing countries, the situation of medical ethics and bioethics, which have a close relationship with problems of human rights, is very different in comparison with that of developed western ...
  • Bir mit olarak aydınlanma: aklın diyalektiğine negatif bir bakış 

   Gülenç, Kurtul (Maltepe Üniversitesi, 2011)
   Çağdaş siyaset ve toplum felsefesi literatüründeki çalışmaların hemen hemen hepsi aydınlanma düşüncesi ve süreci hakkındaki tartışmalara ilişkin -bu süreci olumlayan ya da olumsuzlayan- bir söz söyleme eğilimi taşımaktadır. ...
  • Bir pratik felsefe olarak siyaset felsefesi 

   Turhan, Ali Vahit (Maltepe Üniversitesi, 2011)
   Siyaset felsefesi özünde felsefeyi korumayı ve savunmayı amaç edinen bir etkinliktir. Bundan dolayı siyaset felsefesi, pratik ve siyasal felsefedir; buradaki ''siyasal'' sıfatı, bu etkinliğin konusundan çok yapılış tarzına ...
  • Cinsel/cinsiyetli hakların felsefi temelleri 

   Direk, Zeynep (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   ''Cinsel haklar'' (sexual rights) ve ''cinsiyetli haklar'' (sexed rights) deyimleri ilk bakışta aynı şeyden söz eder gibi görünürler ve bu izlenim pek de yanlış sayılmaz, çünkü hedeflenen amaç aynıdır: Cinsiyetli bedenin ...
  • The concept of identity: an anthropontoIogical approach 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   The relationships between the human being, the world and knowledge have perpetually diversified; just because of this, we need a holistic view in order to understand this complex situation or the complex net of relations. ...
  • Çocuk hakları nedir, nasıl korunur? 

   Haştemoğlu, Güney (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Konuya, Vakfımızın adındaki ''özgürlük'' sözcüğünden girmek istiyorum. Özgürlük sözcüğünü bir ''haklarını kullanma, kendi seçimlerini yapabilme ve kendini, yeteneklerini, isteklerini, özgürce gerçekleştirebilme'' anlamında ...
  • Değerler bağlamında siyaset mümkün müdür? 

   Günay, Mustafa (Maltepe Üniversitesi, 2011)
   Siyaseti ve siyasetin değerlerle ilişkisini ele almadan önce, insan kavramı üzerinde durmak yerinde olur. Biraz sonra kendilerinden bazı alıntılar yapacağım ve düşüncelerine değineceğim filozoflar da , siyaset felsefelerini ...
  • Demokrasinin vazgeçilmez dayanakları 

   Çotuksöken, Betül (T.C. Kültür Bakanlığı Cumhuriyet Kitaplığı, 2002)
   Giovanni, Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş başlıklı yapıtında "tipik bir demokrasi karmaşası çağında yaşıyoruz. Demokrasi'nin birkaç anlamının bulunmasına katlanabiliriz. Ama 'demokrasi' herhangi bir şey anlamına ...
  • Dünya sorunları karşısında etik 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   İnsan dünyaya değer katan ve değerler aracılığıyla kendisini gerçekleştiren bir varlıktır. Dünya ile olan ilişkileri çoğun gerilimi, çatışmalı olan insan, içinde bulunduğu ve/veya ayırdına vardığı gerilimleri birbirinden ...
  • Eksen kavramlar 

   Kaboğlu, İbrahim Özden (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   ''Özgürlük, eşitlik ve onuru, özgürlükler hukukunun kurucu kavram ve öğeleridir. Her biri ayrı ayrı tanımlanabilir; ancak, aralarındaki ilişki bağlamında incelenmez ise eksen olma özellikleri ortaya konmaz.''
  • Etik ilkeler ve hukukun temel ilkeleri olarak insan hakları 

   Kuçuradi, İoanna (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   Yirminci Yüzyılın en önemli başarısı, insan hakları fikrini önplâna getirmesidir. İkinci Dünya Savaşından sonra önplana çıkmaya başlayan insan hakları, yüzyılın sonlarına doğru moda haline gelmiş, moda olunca da kavramın ...
  • Etik nedir? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   İnsan; düşünen, dile getiren, başkalarıyla iletişim kuran, varolanı değiştiren, kısacası eyleyen bir varlık. Burada sıralanan tüm eylem biçimlerinin ortak paydası ''yönelme''dir. İnsanın yönelmesi, yukarıda sıralanan ...
  • Felsefe tarihinde etik 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2006)
   ''Etik nedir?'' başlığı altında toplanan düşüncelerin içerik bakımından birbirinden çok farklı niteliklerde olacağı açıktır. Geçen hafta üzerinde durulan ''etik nedir?'' sorusu, belli bir felsefe anlayışı doğrultusunda ...
  • Felsefi antropoloji açısından eğitim ve kültür 

   Anğ, Tüten (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Hepimizin bildiği gibi ülkemiz pek çok sorunla karşı karşıya. Ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik sorunlar, iç ve dış politikadaki sıkıntılar, uluslararası kurum ve kuruluşlarla, özellikle kültürle bağlantısı açısından ...
  • Felsefi söylem nedir? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2000)
   Felsefi Söylem Nedir? adlı bu yapıt, felsefenin 'niteliğini' açıklamanın ne denli önemli olduğunu "kendince' belirlemeyi bir ölçüde de olsa üstleniyor. Yapıt — herhangi bir felsefi söylem gibi— bu konuda ortaya konmuş bir ...
  • GlobaIization, human rights and democracy 

   Barisic, Pavo (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   With the Iast cut in world history occurring in 1989 and throughout the destruction of communist dictatorships and the Soviet World Empire, a new stage in the planetary process of globalization began, in which most ...
  • Greekness, HeIlenistic cosmopolitanism and human rights 

   Dragona-Monachou, Myrto (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   "ldentity", usually defined as "sameness", is a complex notion and is the object of many philosophical branches: logic, metaphysics, philosophicaI psychology, philosophy of mind, political philosophy, etc. and, of ...