Show simple item record

dc.contributor.advisorTanyaş, Mehmet
dc.contributor.authorKüçük, Burak
dc.date.accessioned2019-09-06T12:24:51Z
dc.date.available2019-09-06T12:24:51Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-08
dc.identifier.citationKüçük, B. (2013). Türkiye'de bölgesel kalkınma ile lojistik performans düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi / Analysis of the relationship between the level of logistics performance and regional development in Turkey (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2715
dc.description.abstractAz gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler, bölgesel dengesizlik sorunu yaşamaktadırlar. Söz konusu bölgesel dengesizlikleri gidermek için ülkeler sosyo-ekonomik ve kültürel yapı özelliklerine bağlı olarak farklı bölgesel kalkınma politikaları uygulamaktadır. Bu bölgesel kalkınma politikaları, belirli sosyal ve ekonomik kriterler bakımından ortak özellik taşıyan ve geri kalmış bölgelerin kalkındırılarak diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının giderilmesini amaçlar. Lojistik faaliyetler ise bu noktada özellikle tarım ve sanayi faaliyetleri için yeterli kaynak ve imkâna sahip olmayan bölgeler için itici bir güç olabilmektedir. Sanayileşme hareketleriyle kalkınma süreci içine giren ülkelerde lojistik sektörü, yarattığı istihdam, milli gelir ve yabancı yatırımları yönlendirme yönü ile ülke ekonomisinde önemli ekonomik etkiler yaratmaktadır. Sektörün büyük hacme sahip olması ve önemli görülmesinin en temel nedeni ise tüm sektörlere hizmet vermesi olarak ifade edilebilir. Sanayi, tarım ve hizmet sektörleri, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların verimliliği ve dolayısıyla ülkelerin rekabet gücü günümüzde lojistik sektörünün başarısına bağlı bulunmaktadır. Sahip olduğu stratejik konumu ile lojistik sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, 2007 yılında Dünya Bankası tarafından 150 ülke arasında yapılan Lojistik Performans Endeksine göre 34.sırada, 2010 yılında ise 155 ülke arasında 39.sırada, 2012 yılında ise 155 ülke arasından 27. sırada yer almıştır. Araştırma kapsamında lojistik hizmet veren ve lojistik hizmet alan firmalardan gerekli olan veriyi toplamak için anket tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS 17 paket programına işlenmiş ve bu program üzerinden frekans dağılımıyla birlikte güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve bağımlı gruplar için t-testi olmak üzere üç temel istatistiksel analiz yapılmıştır. Yapılan bu ampirik çalışma neticesinde lojistik faaliyetler açısından bölgesel kalkınmanın etkin rol oynayabilecek bir dinamik olmasıyla birlikte karşılıklı ilişkinin varlığı ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractAll of the underdeveloped and developing countries have the problem of regional imbalance. Countries are applying various regional development politics depending on their socio-economic and cultural characteristics to overcome regional imbalances. This Regional development policies target to develop regions that backward economic and social characteristics and to diminish differences with rest of the more developed regions. Logistics activities, in this respect, has become propulsive force for development of the regions which may even lack in resources and capabilities of agricultural and industrial activities. Into the development process of in the countries by the industrialization movement, logistics industry creates crucial impacts on the national economy thanks to its employment, national income and directing foreign investments. The main reason why the sector has a big volume and been considered important is to serve all sectors. Today, industry, agriculture and service sectors and the productivity of the firms in these sectors is up to the success of the logistics industry. Turkey which has a significant potential in logistics industry with its strategic position took the 34th grade out of 150 countries in 2007, 39th in 2010 and 27th in 2012 the Logistics Performance Index by World Bank. Survey methodology has been applied for collecting the required data from the companies which get lojistics services and providing logistics services. The data has been processed with SPSS 17 package program with frequency distribution and three main statistical analyses of reliability analysis, correlation analysis and k2 test have been used. This empirical study has shown that the regional development potential is a dynamic which can play an effective role in revealed the existence of mutually beneficial relationship with logistics activities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBölgesel Kalkınmaen_US
dc.subjectLojistik Yönetimien_US
dc.subjectLojistik Performans Endeksien_US
dc.subjectRegional Developmenten_US
dc.subjectLogistics Managementen_US
dc.subjectLogistics Performance Indexen_US
dc.titleTürkiye'de bölgesel kalkınma ile lojistik performans düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the relationship between the level of logistics performance and regional development in Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKüçük, Burak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record