Now showing items 1-20 of 50

  • Basın etiği 

   Kaya, Eda Ülgen (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
   20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişte, dünya dinamikleri hızla değişmeye devam ediyor. Siyasal ve ekonomik alanda tanık olduğumuz değişim, yaşamın her alanına sızarken, ulusların geleceğini de zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. ...
  • Dil ve kültür bağlamında Nermi Uygur'un felsefe anlayışı 

   Akkaya, Mehmet (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Bu çalısmada Nermı Uygur'un dıl ve kültür bağlamında felsefe anlayısı ele alınmaktadır. Uygur'da insan her zaman dil, kültür ve teknik gibi yapılara yapısıktır. Daha doğrusu her insan bu yapıların içine doğmaktadır. İnsanın ...
  • Kültürel psikolojinin felsefi temelleri 

   Aksun Kılıç, Sinem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Çokkültürlü toplumsal yapıların, günümüz dünyasında birçok toplumun gerçekliği haline gelmesi kültürün ve kültüre yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. İnsanoğlu çokkültürlü bir dünya içinde kendini ...
  • Vygotsky ve Piaget'de düşünme/düşünce-dil ilişkisi 

   Tuna, Serhat (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Dil ve düsünme arasindaki iliski kuramsal açidan da deneysel açidan da çaglar boyunca ilgi çekmistir, çekmeye de devam etmektedir. Dilbilimciler, felsefeciler, ruhbilimciler bu konuda birçok görüs ortaya koymuslar, ancak ...
  • Husserl'de yabancıyı/başkasını algılama sorunu (öznelerarasılık kavramı çerçevesinde çözüm arayışları) 

   Yaman, Hülya (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Eldeki çalısma Husserl’in fenomenolojik felsefesinde önemli bir yer tutan yabancıyı algılama sorununu konu edinmektedir. Yabancıyı algılama (Fremderfahrung) kavramı transzendental bilinç üzerine yönelir. Bu kavram çerçevesinde ...
  • Immanuel Kant ve Wilhelm Dilthey'da akıl kavramı 

   Cankaya Erdem, Özlem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Bu çalışmada Immanuel Kant’ın sözünü ettiği evrensel bir aklın olanağı tartışılmaktadır. Bu noktadaki en güçlü eleştirilerden birisi Wilhelm Dilthey’ın eleştirisidir. Dilthey, evrensel bir akıl anlayışı yerine göreli bir ...
  • Kamusal alan ve sınırları 

   Onat, Nazım (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Tarihsel boyutu Eski Yunan‟a kadar geri giden kamusal ve özel alan kavramlarına ilişkin olarak günümüzde dünyanın farklı yerlerinde yoğun tartışmalar yapılmakta, her iki kavram farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bu yorumlara ...
  • Jean-Paul Sartre ve Albert Camus'de özgürlük kavramı 

   Yıldıztaş, Belma (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Bu çalışmanın amacı, Jean-Paul Sartre ve Albert Camus’nün özgürlük kavramını nasıl anladığını ve özgürlük kavramına ulaşma yollarını, felsefi ve edebi eserlerindeki insan kavramından hareketle araştırmak; özgürlük kavramı ...
  • Eğitimde yapılandırmacılık yaklaşımı ve eleştirel bir bakış 

   Bayraktaroğlu, Canan Elif (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu tez çalışmasında günümüzün eğitim modeli olarak kabul edilen ve ülkemizde de uygulamasına geçilen eğitimde yapılandırmacı yaklaşımının özellikleri araştırılmıştır. Geleneksel eğitim anlayışının dışında farklı bir bakış ...
  • Felsefi antropoloji ve insan hakları kavramları bağlamında başka insan 

   Coşkun, Bergen (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   “Başkası” kavramı, çok uzun yıllardan beri çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu çalışmada, “başkası” kavramının “insan anlayışı”yla ve dolayısıyla “insan hakları”yla çok yakından bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür. Dünyayı ...
  • John Rawls'un "gerçekçi ütopya" idesi gerçekleşebilir mi? Siyaset ontolojisi açısından "Halkların Hukuku" 

   Koç, Mustafa (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   John Rawls Halkların Hukuku (1999) adlı eserinde bir Halklar Toplumunun mümkün olduğunu savlar ve bu idesini gerçekçi ütopya olarak adlandırır. Halklar Toplumuna giden yolun kılavuzluğunu Halkların Hukuku yapacaktır. ...
  • Ioanna Kuçuradi'nin etik görüşü açısından Kant'ta "iyi isteme" problemi 

   Köseoğlu, Zuhal (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Etik terimi, bugün yaygın şekilde kullanılan bir kavram olmuştur. Bu kavram günlük dil içinde bile sıkça duyduğumuz bir terimdir. İnsan yaşamının çeşitli alanlarında kurulan ve sürdürülen ilişkilerde kişiler yapılan ...
  • John Rawls'un "gerçekçi ütopya" idesi gerçekleşebilir mi? Siyaset ontolojisi açısından "Halkların Hukuku" 

   Koç, Mustafa (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   John Rawls Halkların Hukuku (1999) adlı eserinde bir Halklar Toplumunun mümkün olduğunu savlar ve bu idesini ―gerçekçi ütopya‖ olarak adlandırır. Halklar Toplumuna giden yolun kılavuzluğunu Halkların Hukuku yapacaktır. ...
  • Takiyettin Mengüşoğlu'nun eğitim anlayışı 

   Özer, Gökçe (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   İnsanın özellikleri ve eğitim arasındaki ilişki teorik ve pratik anlamda çağlar boyunca ilgi çekmiştir. Günümüzde eğitimle ilgili ilkeler ortaya konmakta, bunun pratik uygulamaları yapılmakta ve sonuçları değerlendirilmektedir. ...
  • Farabi'de akıl kavramı 

   Kelleci, Aysun (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışmada Farabi'nin temel görüşleri, akıl bağlamında incelenmektedir.Bu çalışma giriş bölümünün yanı sıra dört bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.Birinci bölümde Farabi'nin metafizikle ilgili görüşlerinde akıl kavramı ...
  • Hannah Arendt'te "Radikal kötülük" problemi 

   Coşkun, Berrak (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   “Kötülük” olgusu, kötülüğü kötü niyetlerle açıklayan köklü bir felsefi geleneğin başlıca soruşturma alanlarından biri olmuştur. Bu tezde cevabı araştırılan sorular ise “insanları insanlar olarak gereksiz kılmak”la ...
  • Nermi Uygur'un eğitim felsefesi 

   Afacan, Özsel (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   İnsan, çağlar boyunca eğitilebilen bir varlık oluşu ile bilim dallarının araştırma konusu olmuştur. Bilmeye, öğrenmeye açık bir varlık olarak İnsanın bulunduğu her yerde eğitim kavramı da var olmuştur. İnsan, bir kültür ...
  • Yapılandırmacı paradigma bağlamında öğretmenin rolünün incelenmesi 

   Albayrak, Yılmaz (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Bu tez çalışmasında yapılandırmacı paradigma bağlamında öğretmenin rolünün ne olduğu tartışılmaktadır. Bu doğrultuda yapılandırmacı paradigma kuramsal açıdan ve uygulamaları bağlamında incelenmektedir. Çalışma boyunca ...
  • Felsefi antropoloji açısından çevre sorunları 

   Ateş, Tekin (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Felsefe çevre sorunlarının çağrısını işitmeye başladığından beri, çözüm önerileri sunan iki belirgin yaklaşım öne çıkar. Bunlardan birincisi, sorunların kaynağını "insan"la ilişkilendirirken; ikincisinin odağında olgusal ...
  • Friedrich Nietzsche'nin sanat görüşünde müziğin yeri 

   Koç, Tarkan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Sanatın insan yaşamında her zaman öenmli bir yeri olmuştur. Ancak, günümüzde sanat ile insan arasındaki bağ zayıflamıştır. Bugün sanatın insan yaşamındaki yeri eski önemini yitirmiş gibidir. Sanat türleri arasında etkin ...