Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan, Zeynep Çiğdem
dc.contributor.authorSarıca, Özlem
dc.date.accessioned2019-11-25T11:22:15Z
dc.date.available2019-11-25T11:22:15Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationSarıca, Ö. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocuklarının benlik kavramlarının çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi / An examination of 5 and 6 year-old children's self concepts according to various socio-demographic variables. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3137
dc.description.abstractBu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocuklarının benlik kavramlarının, çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. İlişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, İstanbul ili Ataşehir ilçesine bağlı Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu ve Özde Çocuk Yuvası'nda anasınıfına devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Örneklem, evrenden seçilen, 72'si kız 70'i erkek olmak üzere, 142 çocuktan oluşmaktadır.Araştırmada veri toplama aracı olarak, Cicirelli (1974) tarafından okul öncesi (3-6 yaş) çocuklar için geliştirilmiş olan Purdue Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği (Purdue Self Concept Scale For Children) ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni benlik kavramıdır. Bağımsız değişkenleri ise; cinsiyet, yaş, annenin çalışma durumu, kardeş durumu, aile türü, anne-baba birliktelik durumu, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi, okul öncesi kuruma devam süresi ve okul öncesi kuruma başlamadan önce bakım veren kişiler oluşturmaktadır. Verilerin analizi; bağımsız değişkenlerin iki kategorili olduğu durumlarda İlişkisiz Grup t-Testi ve Mann Whitney-U Testi, bağımsız değişkenlerin üç veya daha fazla kategoriye sahip olduğu durumlarda ise Kruskal Wallis-H Testi kullanılarak yapılmıştır.Araştırma, çocukların benlik kavramı puanlarının; cinsiyet, yaş, aile türü, anne-baba birliktelik durumu, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve okul öncesi kuruma devam süresine göre anlamlı fark gösterdiğini; okul öncesi kuruma başlamadan önce çocuğa bakım veren kişi, kardeşe sahip olma ve annenin çalışma durumuna göre anlamlı fark göstermediğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractIn this research, the self concepts of 5 and 6 year-old children who are attending pre-school educational institutions, were examined according to various socio-demographic variables. The research was performed in accordance with the correlational survey model. 5 and 6 year-old children attending Yahya Kemal Beyatlı Elementary School and Özde Day Care Center in Ataşehir county of Istanbul, are the population of the research. The sample consists of 142 children (72 girls and 70 boys) that have been chosen from the population.The data of the research were collected using Purdue Self Concept Scale For Children, developed by Cicirelli (1974) for pre-school (3-6 years old) children and Demographic Information Form, developed by the researcher. Dependent variable is self concept and independent variables of this research are: Gender, age, whether the mother is working, having a sibling, family type, whether the mother and the father are together, education level of the mother, education level of the father, attendence period to the pre-school institution and the person/people who looked after the child before enrolling to the pre-school institution. In order to analyze the data, the t-test and Mann Whitney-U test have been applied for the independent variables that had 2 categories and Kruskal Wallis-H Test has been applied for the independent variables that had 3 or more categories.The results of this study have shown that; there was significant difference between the self-concept points of the children, according to gender, age, whether the mother and the father are together, education of the mother, education of the father and attendence period to the pre-school institution and; there is no significant difference between the self-concepts of the children, according to person/people who looked after the child before enrolling to the pre-school institution, having a sibling and whether the mother is working.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectBenlik Kavramıen_US
dc.subjectOkul Öncesien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectPre-Schoolen_US
dc.subjectSelf Concepten_US
dc.titleOkul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocuklarının benlik kavramlarının çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn examination of 5 and 6 year-old children's self concepts according to various socio-demographic variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSarıca, Özlem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal