Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnen, Levent
dc.contributor.authorYıldız, Bülent
dc.date.accessioned2019-11-26T08:20:51Z
dc.date.available2019-11-26T08:20:51Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-10
dc.identifier.citationYıldız, B. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş stresi, örgütsel bağlılık ve iş doyumuna yönelik algılarının incelenmesi / Examining the perceptions of job stress, organizational commitment and satisfaction of primary and secondary school teachers (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3191
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı “İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş stresi, örgütsel bağlılık ve iş doyumuna yönelik algılarının incelenmesidir”. Araştırmada ayrıca, katılımcıların görüşleri yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kıdem yılı, aylık gelirini algılama düzeyi, çalıştığı okul türü ve sınıfındaki öğrenci sayısı değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi 423 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “İş Stresi Ölçeği”, “İş Doyum Ölçeği” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, ilişkisiz t testi, tek yönlü varyans analizi (one way anova), tukey ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin iş stresi yüksek, örgütsel bağlılık ve iş doyumları ise orta düzeydedir. Katılımcıların iş stresi düzeyleri; yaş, cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem yılı, aylık gelirini algılama düzeyi, çalıştığı okul türü, sınıfındaki öğrenci sayısı değişkenlerine göre değişmekte; eğitim düzeyi değişkenine göre ise değişmemektedir. Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri; yaş, cinsiyet, mesleki kıdem yılı, sınıfındaki öğrenci sayısı değişkenlerine göre değişmekte; medeni durum, eğitim düzeyi, aylık gelirini algılama düzeyi, ve çalıştığı okul türü değişkenlerine göre ise değişmemektedir. Katılımcıların iş doyum düzeyleri; yaş, mesleki kıdem yılı, aylık gelirini algılama düzeyi, çalıştığı okul türü, değişkenlerine göre değişmekte; cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve sınıfındaki öğrenci sayısı değişkenlerine göre ise değişmemektedir. Katılımcıların iş stresi düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında düşük düzeyde, iş stresi düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasında orta düzeyde negatif ilişki vardır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to state the effects on organizational commitment and job satisfaction of primary and secondary school teachers' perception of job stress. Opinions of the participants were compared according to variance of their age, gender, marital status, level of education, seniority, the level of perception of salary, the kind of school at which they work and the number of students in their classes. The sample of the study in the survey model consists 423 teachers. The data of survey was collected by "personal information form", "job stress scale", "job satisfaction scale" and "organizational commitment scale". In the analysis of datum, descriptive statistics, unrelated t test, one way variance analysis (one way anova), tukey and correlation analysis were applied. According to the obtained data, the level of the teachers' job stress is high however organizational commitment and job satisfaction are at medium level. While the degree of the participants' job stress varies according to their age, gender, marital status, seniority, the level of perception of salary, the school at which they work, the number of the students in their classes, it does not vary according to the level of education. While the level of participants' organizational commitment varies according to age, gender, seniority, the number of the students in their classes, it does not vary according to marital status, the perception of salary, the level of education and the kind of school at they work. While the level of participants' job satisfaction varies according to age, seniority, the perception of salary, the kind of school at they work, it does not vary according to gender, marital status,education level and the number of in their classes. There is a low level relationship between the level of participants' job stress and organizational commitment and there is a medium level and negative relationship between the level of job stress and job satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlkokul ve ortaokul öğretmenlerien_US
dc.subjectİş stresien_US
dc.subjectÖrgütsel bağlılıken_US
dc.subjectİş doyumuen_US
dc.subjectPrimary and secondary school teachersen_US
dc.subjectJob stressen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.titleİlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş stresi, örgütsel bağlılık ve iş doyumuna yönelik algılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the perceptions of job stress, organizational commitment and satisfaction of primary and secondary school teachersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Bülent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record