Show simple item record

dc.contributor.authorKiziroğlu, Ahmet Mithat
dc.date.accessioned2019-12-19T20:47:33Z
dc.date.available2019-12-19T20:47:33Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKiziroğlu, A. M. (2016). Türkiye ve İstanbul'da işsizlik / Unemployement in Turkey and İstanbul. Ekonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisi. I(7), s. 31-74.en_US
dc.identifier.issn1303-0496
dc.identifier.urihttp://analiz.maltepe.edu.tr/ii
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3764
dc.description.abstractTüm dünyada katlanarak büyüyen işsizlik sorunu, Türkiye ve İstanbul'da önemli sorunların başında gelmektedir. Türkiye ekonomik olarak gelişirken, artan işgücü için yeterli istihdam yaratılamadığı için işsizlik giderek büyüyen bir sorun haline gelmektedir. Türkiye'de kentlere yönelik olarak yaşanan göçlerden en fazla İstanbul etkilenmektedir. İşsizlik, aldığı fazla göç nedeniyle nüfusu 14 milyonu geçen İstanbul'da çok daha belirgin hale gelmiş olup giderek de artmaktadır. Bu çalışma, dünyada yaşanan küresel ölçekli rekabete bağlı olarak önemi her geçen gün daha da artan işsizliğin, Türkiye ve İstanbul'daki boyutlarının bilinmesine ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareketle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye ve İstanbul'da işsizliğin yapısal özelliklerinin analiz edilmesi, ulaşılan sonuçların ortaya konulması ve bir durum tespiti yapılmasıdır. Çalışmada, Türkiye ve İstanbul'daki işsizliğin yapısal özellikleri, Genel Nüfus Sayımları, Hanehalkı İşgücü Anketleri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yararlanılarak analiz edilmiştir. İşsizliğin Türkiye geneli ve İstanbul'da son yıllarda düşme eğilimi göstermekle birlikte oldukça yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractExponentially growing unemployment problem in the entire world, is also one of the major problems in Turkey and Istanbul. Turkey develops economically, but as enough employment cannot be created for the growing labor force, unemployment is becoming a growing problem. Istanbul is the most affected city by the rural-urban migration in Turkey. In İstanbul, which has a population of more than 14 million, unemployment has become more apparent due to the large rural-urban migration and this migration is rising steadily. This study has been carried out starting from the idea that the dimensions of increasing unemployment in Turkey and Istanbul are needed to be known as unemployement is becoming more and more important due to global competition in the world. The purpose of the study is to analyze the structural characteristics of unemployment in Istanbul and Turkey, to present the results obtained and to determine the state of the current situation. In this study, the structural characteristics of unemployment in Turkey and Istanbul have been analyzed by using General Census, Household Labour Force Survey and Address Based Population Registration System data. In recent years, unemployment in Turkey in general and in Istanbul has a tendency to decline, but it is concluded that it is stil in very high level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectİşsizliken_US
dc.subjectİşsizliğin Nedenlerien_US
dc.subjectİşsizlik Türlerien_US
dc.subjectİşsizlik Oranıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectUnemploymenten_US
dc.subjectCauses of Unemploymenten_US
dc.subjectTypes of Unemploymenten_US
dc.subjectUnemployment Rateen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.titleTürkiye ve İstanbul'da işsizliken_US
dc.title.alternativeUnemployement in Turkey and İstanbulen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-1957-5942en_US
dc.identifier.volumeIen_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US
dc.contributor.institutionauthorKiziroğlu, Ahmet Mithat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal