Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Handan
dc.contributor.authorSille, Aysun
dc.date.accessioned2019-12-20T12:14:04Z
dc.date.available2019-12-20T12:14:04Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationSille, A. (2017). Annenin duygusal sosyalizasyonu ile 48-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerisi arasındaki ilişki / The relationship between the maternal emotional socialization of children 48-72 months emotion regulation skills. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3829
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, annenin duygusal sosyalizasyonu ile çocukların duygu düzenleme becerisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 48-72 aylık çocukların anneleri ve okul öncesine devam eden bu çocukların öğretmenleri oluşturmaktadır. 172 anne ve 14 okulöncesi öğretmen çalışmaya alınmıştır. Araştırmanın tüm verileri Kişisel Bilgi Formu, Annenin Olumsuz Duygular ile Başetme Ölçeği ve Duygu Düzenleme Ölçeği ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, verilerinin analizinde ise değişkenler arasındaki ilişkiler için Pearson Korelasyon katsayıları, gruplar arası karşılaştırmalar içinse Kruskal Wallis testi, Post-hoc Mann Whitney U testi ve bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 48-72 aylık çocukların annelerinin duygusal sosyalizasyonun alt boyutları (duygu odaklı, problem odaklı, dışavurumcu, cezalandırıcı, küçümseyici tepkiler) ile çocukların duygu düzenleme becerilerinin alt boyutları (olumsuzluk/değişkenlik, duygu düzenleme) arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, annenin eğitim seviyesi yükseldikçe, çocukların duygu düzenleme becerisinin değişkenlik/olumsuzluk alt boyutunun da arttığı bulunmuştur. Annenin duygusal sosyalizasyonu alt boyutları ile annenin eğitim durumu arasında da anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Son olarak, çocukların duygu düzenleme becerisinin alt boyutları (değişkenlik/olumsuzluk ve duygu düzenleme) ile cinsiyetleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; erkek çocuklarının kız çocuklarına göre değişkenlik/olumsuzluk alt boyutunu daha çok kullandığı, kız çocuklarının ise duygu düzenleme alt boyutunu daha çok tercih ettiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study was to determine the relationship between the mother's emotional socialization and children's emotion regulation skills. The sample of the study was consisted of mothers of 48-72 months old children and the teachers of the children who attended pre-school. A total of 172 mothers and 14 pre-school teachers had participated to this study. In order to collect the data for study a Personal Information Form, Scale of Mothers Coping with Negative Emotions and Emotion Regulation Checklist were used. For the descriptive statistics, frequency and percentage distribution, means and standard deviations calculated. For the main analysis of the study, relationships between the variables were checked with Pearson's correlation technique while for the group differences Kruskal Wallis test, post-hoc Man Whitney U test and independent sample t-test were conducted. As a result, it was found that there were significant relationship between subscales of mother's emotional socialization (emotion-focused response, problem-focused response, expressive response, punitive response and minimization reaction) and subscales of children's emotion regulation skills (negativity/variability and emotion regulation). Moreover, it was found that as mothers' education level increase, children's levels of negativity/variability subscale also increase. Mother's emotional socialization subscales were also found to be significantly correlated with mothers' educational level. Finally, when children's emotion regulation skills were compared it was found that while boys' negativity/variability subscales score were higher than girls', girls' emotion regulation subscale scores were higher than the boys.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnnenin duygusal sosyalizasyonuen_US
dc.subjectDuygu düzenleme becerisien_US
dc.subjectOkul öncesi  en_US
dc.subjectMother's emotional socializationen_US
dc.subjectEmotional regulation skillsen_US
dc.subjectPre-schoolen_US
dc.titleAnnenin duygusal sosyalizasyonu ile 48-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerisi arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between the maternal emotional socialization of children 48-72 months emotion regulation skillsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSille, Aysun


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record