Show simple item record

dc.contributor.advisorTelman, Nursel
dc.contributor.authorÇulha, Yasemin
dc.date.accessioned2019-12-20T14:16:32Z
dc.date.available2019-12-20T14:16:32Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationÇulha, Y. (2017). Okul psikolojik danışmanlarının müdürlerinin liderlik stillerini algıları ile kendi iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / To examine the relationship between the perceptions of the leadership styles of the principals of school psychological counselors and their levels of job satisfaction and burnout. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3853
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, "okul psikolojik danışmanlarının müdürlerinin liderlik stillerini algıları ile kendi iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi" dir. Ayrıca araştırmaya katılan okul psikolojik danışmanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuğu olup-olmama, eğitim düzeyi, mezun olduğu bölüm, mesleki kıdem yılı, şimdiki yöneticisiyle çalışma süresi ve çalıştığı sektör değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ilinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ya da özel okullarda okul psikolojik danışmanı olarak görev yapan 104 kişiden oluşmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için "Kişisel Bilgi Formu", "Minnesota İş Doyumu Ölçeği", "Çok Faktörlü Liderlik Anketi" ve "Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğretmen Formu" ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, "Pearson korelasyon analizi" yapılmıştır. Okul psikolojik danışmanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuğu olup-olmama, eğitim düzeyi, mezun olduğu bölüm, mesleki kıdem yılı, şimdiki yöneticisiyle çalışma süresi ve çalıştığı sektör değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti için "Mann-Whitney U testi", "Kruskal Wallis testi" ve "Bağımsız T testi" yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; okul psikolojik danışmanlarının genel iş doyumları yüksek, genel tükenmişlik düzeyleri düşük çıkmıştır. Okul psikolojik danışmanlarının algıladıkları, müdürlerinin Dönüşümcü, Sürdürümcü ve Serbest Bırakıcı liderlik stilleri ile iş doyumları ve tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul psikolojik danışmanların cinsiyet, şimdiki yöneticisiyle çalışma süresi, çalıştığı sektör ile iş doyumu alt boyutları arasında ve mezun olduğu bölüm ve şimdiki yöneticisiyle çalışma süresi ile tükenmişlik alt boyutlarından kişisel başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is "to examine the relationship between the perceptions of the leadership styles of the principals of school psychological counselors and their levels of job satisfaction and burnout". In addition, job satisfaction and burnout levels of school counselors participating in the research were compared according to gender, age, marital status, whether they have children, education level, graduated department, years of vocational seniority, current working hours and current sector variables. The sample of the study consisted of 104 people who worked as school psychological counselors in the state or private schools of the Ministry of National Education in İstanbul province. "Personal Information Form", "Minnesota Job Satisfaction Scale", "Multi-Factor Leadership Questionnaire" and "Maslach Burnout Inventory-Teacher Form" scales were used to collect the research data. In the analysis of the data, "Pearson correlation analysis" was performed. "Mann-Whitney U test", "Kruskal Wallis test" and "Independent T test" were used to determine whether the school psychological counselors' job satisfaction and burnout levels differed according to gender, age, marital status, level of education, graduation. According to findings; School psychological counselors' general job satisfaction was high and overall burnout levels were low. It was found that school psychological counselors 'perceptions were positively correlated with job satisfaction and burnout levels of their managers' Transformer, Sustainer and Freelance leadership styles. In addition, there was a significant relationship between gender of the school counselors, the duration of the study with the current manager, the subscale of the study sector and the subscale of the job satisfaction, and the subscale of the department and current manager with graduation and burnout subscales.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul psikolojik danışmanıen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectİş doyumuen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectSchool psychological counseloren_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.titleOkul psikolojik danışmanlarının müdürlerinin liderlik stillerini algıları ile kendi iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeTo examine the relationship between the perceptions of the leadership styles of the principals of school psychological counselors and their levels of job satisfaction and burnouten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÇulha, Yasemin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record