Show simple item record

dc.contributor.advisorUzun Oğuz, Akgül Esin
dc.contributor.authorHayal Kazgan, Mukaddes
dc.date.accessioned2019-12-23T14:36:37Z
dc.date.available2019-12-23T14:36:37Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationHayal Kazgan, M. (2016). Obsesif Kompulsif Bozukluğun çok yönlü dünya görüşü modelinin klinik örneklem ile incelenmesi / Examining multidimetional worldview model of OCD with clinical sample. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4018
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) ortaya çıkması ve sürmesinde bilişsel-duyuşsal yatkınlık alanlarından Dünyaya İlişkin Varsayım alanlarının rolünün klinik örneklem ile incelenmesidir. Bireyin kendisine ve dış dünyaya dair algısından oluşan dünyaya ilişkin varsayım alanlarının Obsesif Kompulsif Bozukluk semptomları ile ilişkisini Obsesif Kompulsif Çalışma Grubu (OCCWG) tarafından tanımlanan obsesif-kompulsif bilişlerden ayrı olarak anlamlı bir biçimde öngördüğü son dönem bilişsel teoriler tarafından ele alınmaktadır. Bu araştırmada, dünyaya ilişkin varsayım alanlarına ait kavramların OKB ile ilişkili biliş ve semptomlar ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi uygun örneklem yöntemiyle seçilen OKB tanısı almış 180 kişiden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Padua Envanteri Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu, Obsesif İnançlar Ölçeği 44 veDünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış; analizlerde ise Pearson Korelasyon Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda dünyaya ilişkin varsayım alanlarından kendilik değeri ve kontrol obsesif kompulsif bilişlerle anlamlı düzeyde negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Bu araştırmada kendilik değeri ve kontrol OKB semptom alanlarından zarar verme ve kontrol etme ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları ilgili yazın çerçevesinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine Worldview Assumptions as a cognitiveaffective vulnerability factors which has a role in the development and maintenance of Obsessive Compulsive Disorder (OCD) using clinical sample Worldview assumptions refer to individuals' sense of self and others. Contemporary cognitive theories address the relationship between worldview assumption and OCD symptoms other than the belief domains identified by Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (OCCWG). This study emxamined the relationship between concept of worldview assumptions and OCD relevant beliefs and symptoms. This study was conducted with 180 patients diagnosed with OCD. Sample was selected by convenience sampling method. The data were collected using Personal Information Form, Padua Inventory-Washington State University Revision, Obsessive Beliefs Questionnaire-44 and World Assumption Scale. The data were entered into the SPSS 22.0, statistical software package, and statistical analyses were run by this program. Result of this study showed a significant negative relationship of selfworthiness and control assumptions with the OCD relevant belief domains. In this study, self worthiness and control assumptions were negatively correlated with OCD symptom dimentions of fear of harm and control. Findings of the study were discussed in the context of the relevant literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObsesif kompulsif bozukluken_US
dc.subjectDünyaya ilişkin varsayımlaren_US
dc.subjectObsessive compulsive disorderen_US
dc.subjectWorldview assumptionen_US
dc.titleObsesif Kompulsif Bozukluğun çok yönlü dünya görüşü modelinin klinik örneklem ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining multidimetional worldview model of OCD with clinical sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorHayal Kazgan, Mukaddes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record