Show simple item record

dc.contributor.advisorSezgin, Haluk
dc.contributor.authorYağşi, Şeyda
dc.date.accessioned2019-12-24T11:51:14Z
dc.date.available2019-12-24T11:51:14Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationYağşi, Ş. (2012). Tuzla bölgesi,ahşap evler ve korunmaları üzerine bir araştırma / A study on wooden houses and protection in Tuzla region (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4087
dc.description.abstractÇok değişkenli kültür birikiminin katkıları sonucu, tarımsal düzene geçişle birlikte başlayıp gelişen, konut mimarisinin büyük bir bölümünü ahşap oluşturmaktadır. İnsanların toplumsal davranışları, yeni gereksinimler meydana getirmekte bu da fiziki çevrenin değişimine sebebiyet vermektedir. Kentleşmiş yerleşimlerde kentin modern diye adlandırılan mekânsal birimleri yanında, geçmişin sosyal davranışlarını günümüze aktaran tarihi yapılar da bulunmaktadır. İnsan davranışlarının, o günün mantıksal değerleri ile birleşmesi sonucu meydana gelmiş bu yapılar, aynı fonksiyonu taşıyan grupları içinde yapısal bir konsepte sahiptirler. Parsel kullanımları, plan çözümlemeleri, cephe düzenleri bu ikili ilişkinin neticesinde tasarlanmıştır. Bütün bu özellikleri bünyesinde bulunduran geleneksel konut mimarimizin yoğun olarak bulunduğu tarihi kentsel yerleşimlerde, hızla gelişen şehirleşmeye karşı gereken tepkiyi veremeyen yapıların korunması geleceğe doğru bir şekilde aktarılabilmesi için farklı ölçeklerde belgeleme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmada İstanbul’un deniz kenarında olan önemli ilçelerden biri Tuzla Bölgesi’nin günümüzde hala ayakta olan tescilli sivil mimarı yapısı, yapıların durumu, yapım teknikleri, konutların cephe analizleri ve düzenlemeleri ele alınmıştır. “Tuzla Bölgesi, Ahşap Evler ve Korunmaları Üzerine Bir Araştırma” adlı bu tezin giriş bölümünden sonuç bölümüne kadar çalışma alanının ve yakın çevresinin tarihsel süreçte geçirdiği değişimler, bu değişimlerin ahşap mimarisine etkisi, yapıların koruma anlayışına bağlı örneklendirmeler ve bulunduğu çevrenin zaman içindeki fiziki ve sosyolojik değişimi göz önünde bulundurularak mimari olarak değerlendirmeleri yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractCultural heritage as a result of the contributions multivariate, starting with the transition to streamline the growing of agricultural, residential architecture, is a large part of the wood. People's social behavior, the new requirements in the physical environment to cause change.The urbanized settlements next to the modern so-called spatial units, there are historic buildings of the past that show social behavior. Human behavior, combined with the day's logical values that occurred as a result of these structures, the same function in groups that have a structural concept.Parcels, their plan analytics, facade is designed as a result, this dual relationship Incorporates all the features of traditional residential architecture in urban areas where there are concentrations, against fast-growing urbanization in the future the structures can not respond adequately to protect in order to convey accurately different scales of documentation must be done.In this study, one of the important region of Istanbul which is still standing today near the sea, a registered civil arthitecture of the structure of the Tuzla region, state structures, construction techniques, housing front analysis and arrangements are discussed. “A Study on Wooden Houses and Protection in Tuzla Region.” Named this thesis from introduction section to epilogue of the study area and its surroundings changes in the historical process, the effect of these changes in the wooden architecture, depending the mentality of protection structures with examples and the environment in the physical and sociological change in architecture are in the vicinity of assessments have been made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTuzla Bölgesien_US
dc.subjectAhşap mimarisien_US
dc.subjectKoruma kavramıen_US
dc.subjectTuzla Regionen_US
dc.subjectTimber FrameArchitectureen_US
dc.subjectThe concept of protectionen_US
dc.titleTuzla bölgesi,ahşap evler ve korunmaları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on wooden houses and protection in Tuzla regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYağşi, Şeyda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record