Show simple item record

dc.contributor.advisorTemel, Ali
dc.contributor.authorOdabaşıoğlu, Filiz
dc.date.accessioned2019-12-25T13:06:55Z
dc.date.available2019-12-25T13:06:55Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-08
dc.identifier.citationOdabaşıoğlu, F. (2013). İlkokul ve ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları ve çatışma yönetimi stillerine ilişkin öğretmen algıları / Teachers perceptions related to leadership behaviors and conflict management styles of elementary and secondary schools principals (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4202
dc.description.abstractBu araştırma, ilkokul ve ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları ile çatışma yönetimi stillerini kullanma düzeylerini öğretmen algılarına göre belirlemek ve müdürlerin liderlik davranışları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni, 2012-2013 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 1216 öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise söz konusu okullarda görev yapan basit tesadüfi örnekleme yolu ile seçilmiş 300 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak ?Kişisel Bilgi Formu?, ?Liderlik Davranışlarını Betimleme Ölçeği (LBDQ)? ve Rahim tarafından geliştirilen ve Gümüşeli (1994) tarafından Türkçe? ye uyarlanan ?Çatışma Yönetimi Stilleri Ölçeği? kullanılmıştır. Öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda SPSS 17 programı kullanılarak problem cümlesi içerisinde yer alan değişkenlerin frekans ve yüzde değerleri bulunmuş, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD testi ve Pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği uygulanmıştır. Tüm istatistiksel analizler 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürleri en çok yapıyı kurma liderlik davranışını sergilemektedir. Öğretmenler okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerinden en çok tümleştirme, daha sonra sırasıyla uzlaşma, kaçınma, ödün verme ve hükmetme stilini kullandıklarını belirtmişlerdir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine elementary and secondary schools principals levels of using conflict management strategies and leadership behaviors. Additionally, the study aims to put forward the relationship between principals leadership behaviors and their conflict management strategies. The population of the study was composed of teachers working in private and state elementary and secondary schools in the 2012-2013 academic year in the Tuzla district of Istanbul. The sample of the study consisted of 300 teachers chosen from these schools by a random sampling method. For the purposes of data collection, a Participant Information Form and Leadership Behaviors Description Questionaire and a Conflict Management Strategies Scale which was developed by Rahim and adapted to Turkish by Gümüşeli (1994) were used. The variable frequencies and percentage analysis of the teachers responses were calculated using the SPSS.17 statistics program. The Independent Group t-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), LSD test and the Pearson multiplication Moments Correlation Coefficient were used in the statistical analysis of data. All data analysis techniques yielded statistically significant results with a discrepancy of no more than 0.05. According to the findings of the study, the principals of the elementary and secondary schools chosen mostly displayed constructive leadership behavior. Teachers indicated that their principals mostly used integration, negotiation, avoidance, compromise and domination styles of conflict management strategies respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectLiderlik davranışıen_US
dc.subjectÇatışma yönetimi stillerien_US
dc.subjectLeadership behaviorsen_US
dc.subjectConflict management stylesen_US
dc.titleİlkokul ve ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları ve çatışma yönetimi stillerine ilişkin öğretmen algılarıen_US
dc.title.alternativeTeachers perceptions related to leadership behaviors and conflict management styles of elementary and secondary schools principalsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorOdabaşıoğlu, Filiz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal