Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnen, Levent
dc.contributor.authorKoç Çakan, Banu
dc.date.accessioned2019-12-25T13:06:57Z
dc.date.available2019-12-25T13:06:57Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.citationKoç Çakan, B.(2013). Konut sektöründe beyaz yaka çalışanların iş doyumu ve duygusal zekalarının yaşam doyumları üzerinde etkisi / The effects of emotional inteligence and job satisfaction on life satisfaction of white collar employees working in the housing sector (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4203
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, konut sektöründe görev alan beyaz yaka çalışanlarda duygusal zekâ ve iş doyumunun yaşam doyumu üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise beyaz yaka çalışanların yaşam doyumlarının demografik değişkenler açısından bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, örneklem İstanbul’da konut sektöründe faaliyet gösteren 150 çalışanı olan özel bir firmada görev alan toplam 119, şirketin organizasyon şemasına göre beyaz yaka, çalışandan oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları, ölçülmek istenen değişkenlere göre belirlenmiş ve bu doğrultuda dört farklı forma yer verilmiştir. Çalışanlara kişisel bilgilerin sorulduğu Kişisel Bilgi Formu, duygusal zekâ düzeylerini ölçmek için 87 maddeden oluşan Bar-On Duygu, iş doyum düzeylerini ölçmek için Hackman ve Oldham İş Doyumu Ölçeği, yaşam doyumlarını ölçmek için Diener ve Diğ. Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada yaşam doyumunun duygusal zekâ ve iş doyumu ile ilişkisini ayrı ayrı ele alınarak, her ikisinin de regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda yaşam doyumu ve iş doyumu arasında pozitif; yaşam doyumu ve duygusal zekâ arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal zekâ düzeyi yaş ve eğitim durumu; iş doyumu toplam çalışma süresi ve eğitim durumu açısından farklılık gösterirken, yaşam doyumu hiçbir demografik değişkenden etkilenmemektedir. Araştırmada elde edilen bulgular, hipotezlerde bulunan varsayımların bazılarını desteklemektedir. Araştırma bulguları ışığında araştırma sonuçları tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to analyze the effects of to emotional intelligence and job satisfaction on life satisfaction working in the housing sector white-collar workers. Another aim of the study is to investigate the moderating influence of the demographic variables on the white-collar workers life satisfaction. With respect to the study’s aim, the samples are the workers who serving a private company with 150 employees in the housing sector in Istanbul, a total of 119, according to the company’s organizational chart white-collar employees, is composed. In this study, data collection instruments, measured accordance with the desired variable is determined and this direction in four different forms. Employees are asked for personal information in Personal Information Form, to measure emotional intelligence, Bar-On Emotional consisting of 87 items, to measure the levels of job satisfaction Hackman and Oldham Job Satisfaction Scale, to measure life satisfaction Diener and others. ‘Life Satisfaction Scale. In this study, life satisfaction have been investigated with two separate regression analysis relationship between job satisfaction and emotional intelligence. Research as a result it is found out that there is a positive correlation between life satisfaction and job satisfaction; a negative relationship between emotional intelligence and life satisfaction. As a result of the research, level of emotional intelligence differ greatly with respect to age and education status; job stasifaction differ total years of work and education status where as life satisfaction is not affected by any demographic variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectBeyaz yaka çalışanen_US
dc.subjectYaşam doyumuen_US
dc.subjectDuygusal zekâen_US
dc.subjectİş doyumuen_US
dc.subjectWhite-collar employeesen_US
dc.subjectLife satisfactionen_US
dc.subjectEmotional intelligenceen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.titleKonut sektöründe beyaz yaka çalışanların iş doyumu ve duygusal zekalarının yaşam doyumları üzerinde etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of emotional inteligence and job satisfaction on life satisfaction of white collar employees working in the housing sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKoç Çakan, Banu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal