Now showing items 1-20 of 29

  • Yeni Türk Medeni Kanunu'nda mal rejimleri 

   Toprak, Rıdvan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Sosyoekonomik alandaki gelişmeler ve bu gelişmelerin bireylerin yaşamlarına olan yansımaları,Kara Avrupası ülkelerinin hukuk sistemlerinde ,yasa koyucuların,medeni kanunlarda `evlilik birliği'nde taraflar arasında eşitliğin ...
  • Anonim ortaklıklarda malvarlığının korunmasına ilişkin önlemler 

   Karamanlıoğlu, Argun (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Anonim ortaklıklara hakim ilkelerden biri olan, “Malvarlığının Korunması İlkesi” konumuzun temelini teşkil etmektedir. Anonim ortaklıklara tüzel kişilik tanınması ve sınırlı sorumluluk ilkesi, anonim ortaklıkları, büyük ...
  • Türk Hukukunda sosyal devlet ilkesi Social state principle in Turkish Law 

   Akıcı, Akın Onur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Sosyal Devlet İlkesi kavramının, siyasi ve ekonomik oluşumlar neticesinde toplum yapısını etkilemesi sonucu Anayasalarda güvence altına alınması ve 1961 Türk Anayasasını da etkileyerek literatüre geçmesinin özünde insan ...
  • İş sözleşmesi türleri ve ikale sözleşmesi 

   Akdağ, Ezgi (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   “İş Sözleşmesi Türleri ve İkale Sözleşmesi” başlıklı bu tez çalışması, Türk İş Hukuku kapsamında yer alan iş sözleşmelerinin incelenmesini, buna bağlı olarak da bu iş sözleşmelerinin sona erme biçimlerini ve bunların yanı ...
  • Transfer fiyatlandırması 

   Koçyiğit, Merve (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Dünya piyasalarının her geçen gün biraz daha küreselleşmesi ile transfer fiyatlandırması konusu uluslararası vergi uyuşmazlıklarının önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda, daha fazla sayıdaki ülkenin ...
  • Vergi Hukukunda zamanaşımı 

   Kovancı, Yiğit (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   İnsan yaşamının temel unsurlarından biri olan zaman hukuki açıdan ele alındığında bir hakkın istenmesi veya yetkinin kullanılmasında da en büyük etkenlerden biridir. Bir hukuk kuralını ya da hukuki olayı başlangıcından ...
  • Kamulaştırmasız el atma ve el atmanın önlenmesi (Müdahalenin men'i) 

   Kocakaya, Sidar (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Mülkiyet hakkı Anayasamızın temel haklar başlığı altında düzenlenmiş ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 35. ve 46. maddelerinde, özel mülkiyetteki gayrimenkullere, idarenin ancak kamu yararı amacı ile ...
  • Hava taşımalarında taşıyıcının yükün ziya ve hasarından sorumluluğu 

   Çotuksöken, Burcu (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   "Hava Taşımalarında Taşıyıcının Yükün Ziya ve /veya Hasarından Sorumluluğu" adlı çalışmamızda ulusal mevzuatımıza ve uluslararası konvansiyonlara göre havayolu ile yapılan eşya taşımalarında taşıyıcının yükün ziya ve hasarı ...
  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 

   Yiğit, Güven (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Medeni Kanunumuzda Vakıflar, ?? gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır? şeklinde tanımlanmıştır.Bir malvarlığının ...
  • İcra ve İflas hukukunda tatil ve talik halleri 

   Başoğlu, Gizem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   İcra ve iflas hukukunda tatil ve talik hâlleri, genel olarak, icra takip işlemlerinin yapılamayacağı zaman dilimlerini ifade eder. Tatil ve talik sebepleri ile bu konuda gerek teoride gerekse uygulamada yer alan sorunlar ...
  • Kıymetli evrakın zayi olması ve iptali 

   Karakaya, Umur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   “Kıymetli Evrakın Zayi Olması Ve İptali” başlıklı bu tez çalışması, kayıp ya da zayi olan kıymetli evrak türlerine göre iptal usulünü, iptal davasının açılmasını, yargılama usulünü, mahkemeden alınacak iptal kararının ...
  • Uluslararası tahkimde doğrudan uygulanan kuralların etkisi 

   Albayrak Ceylan, Nazlı (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Uluslararası ticaret hacminde meydana gelen artışın da etkisiyle, tahkim prosedürü günümüzde milletlerarası ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde sıkça tercih edilen yargılama prosedürü haline gelmiştir. Bunun ...
  • Acentenin denkleştirme istemi 

   Kazancı, Nagehan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Denkleştirme istemi, hukuk sistemimizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesinden çok önce farklı başlıklar adı altında tartışılan bir kavramdır. Denkleştirme istemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan önce ...
  • Anonim şirketlerde imtiyazlı paylar ve oy hakkı 

   Uğurlu, Mehmet Hanifi (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   AO' lar esas sözleşmesi ile kurucular ve/ veya büyük ortaklara mali haklarda ve temsil haklarında tanınan ayrıcalıklı haklar sermaye kadar hak sahibi olma ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. Bu nedenle ortaklık pay ...
  • Boşanma halinde maddi ve manevi tazminat 

   Öztel, Neslihan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Evlilik birliğinin boşanma ile sonuçlanması halinde tarafların birbirlerinden talepleri olacaktır. Bu çalışmanın konusu da tarafların birbirlerinden talep etmiş oldukları maddi ve manevi tazminat, tazminatın koşulları, bu ...
  • Türk Hukukunda anlaşmalı boşanma (TMK. m.166/f.3) 

   Yılmaz Bilgin, Esra Pınar (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışma, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tez ile araştırılan konu, Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen anlaşmalı boşanma yoludur. ...
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ışığında yapısal değişiklik işlemlerinde iş ilişkilerinin geçmesi 

   Düzen, Eren (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   1475 sayılı İş Kanunu‟nda işyeri devrine ilişkin düzenleme bulunmaz iken, 818 Sayılı Borçlar Kanunu‟nun 179-180-320 ve 347 maddeler ile boşluk doldurulurdu. Yasaların uygulamalar karşısında yetersiz kalması sonucu 4857 ...
  • Medeni yargılama hukukunda keşif 

   Koçak, Abdulkadir (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Hakimin adil bir karar verebilmesi için maddi gerçeği ortaya çıkarması gerekmektedir. Bu nedenle tahkikat aşamasının amacı hakimin dava dosyasını daha iyi anlayabilmesidir. Ancak hakim dosyaya sunulan olay ve olgularla ...
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında delil tespiti 

   Kanberoğlu,Zülfikar Şükrü (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Adil bir yargılamanın amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Gerçek ise her zaman fiziki koşullarla çevrelenmiştir. Bir dava dosyasının maddi gerçeği tamamıyla yansıtması fiilen mümkün olmamakla birlikte hakim, maddi gerçeğe ...
  • Basın yoluyla kişilik hakkının ihlali 

   Bilen, Selim; Aydın, Gülşah Sinem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Çalışmamızın temel konusunu kişilik hakkının basın yoluyla ihlali oluşturmaktadır. Konu kapsamında, çalışmamızda kişinin özel ve gizli hayat alanı, şeref ve haysiyeti ile bunlara yönelik yapılan ihlaller detaylı şekilde ...