Now showing items 1-20 of 29

  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ışığında yapısal değişiklik işlemlerinde iş ilişkilerinin geçmesi 

   Düzen, Eren (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   1475 sayılı İş Kanunu‟nda işyeri devrine ilişkin düzenleme bulunmaz iken, 818 Sayılı Borçlar Kanunu‟nun 179-180-320 ve 347 maddeler ile boşluk doldurulurdu. Yasaların uygulamalar karşısında yetersiz kalması sonucu 4857 ...
  • Acentenin denkleştirme istemi 

   Kazancı, Nagehan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Denkleştirme istemi, hukuk sistemimizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesinden çok önce farklı başlıklar adı altında tartışılan bir kavramdır. Denkleştirme istemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan önce ...
  • Anonim ortaklıklarda malvarlığının korunmasına ilişkin önlemler 

   Karamanlıoğlu, Argun (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Anonim ortaklıklara hakim ilkelerden biri olan, “Malvarlığının Korunması İlkesi” konumuzun temelini teşkil etmektedir. Anonim ortaklıklara tüzel kişilik tanınması ve sınırlı sorumluluk ilkesi, anonim ortaklıkları, büyük ...
  • Anonim şirketlerde imtiyazlı paylar ve oy hakkı 

   Uğurlu, Mehmet Hanifi (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   AO' lar esas sözleşmesi ile kurucular ve/ veya büyük ortaklara mali haklarda ve temsil haklarında tanınan ayrıcalıklı haklar sermaye kadar hak sahibi olma ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. Bu nedenle ortaklık pay ...
  • Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının butlanı 

   Hürcan, Mert Can (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu döneminde düzenlenmemiş olan yönetim kurulu kararlarının geçersizliği konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce, Yargıtay tarafından verilen içtihatlara dayanılarak ...
  • Basın yoluyla kişilik hakkının ihlali 

   Bilen, Selim; Aydın, Gülşah Sinem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Çalışmamızın temel konusunu kişilik hakkının basın yoluyla ihlali oluşturmaktadır. Konu kapsamında, çalışmamızda kişinin özel ve gizli hayat alanı, şeref ve haysiyeti ile bunlara yönelik yapılan ihlaller detaylı şekilde ...
  • Boşanma halinde maddi ve manevi tazminat 

   Öztel, Neslihan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Evlilik birliğinin boşanma ile sonuçlanması halinde tarafların birbirlerinden talepleri olacaktır. Bu çalışmanın konusu da tarafların birbirlerinden talep etmiş oldukları maddi ve manevi tazminat, tazminatın koşulları, bu ...
  • Elektronik ticaret ve rekabet hukuku kapsamında çoktaraflı pazar yerleri 

   Çelik, Tuğba (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnternet ortamındaki gelişmelere bağlı olarak, ulusal ve uluslararası ekonomi çevrelerinde, hızla artan bir biçimde ağırlığını hissettiren elektronik ticaret ve elektronik pazaryerleri kavramının, kapsamı ve genel olarak ...
  • Fikri mülkiyet hukukunda bilgisayar programlarının korunması 

   İçli,Şuayip (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bilgisayar programları bilişim çağında insan hayatının ayrılmaz parçalarından birisidir. Bununla beraber bilgisayar programları ciddi emek isteyen fikri çalışmaların ürünleridir. Bu sebepten tüm dünyada fikri mülkiyet ...
  • Hava taşımalarında taşıyıcının yükün ziya ve hasarından sorumluluğu 

   Çotuksöken, Burcu (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   "Hava Taşımalarında Taşıyıcının Yükün Ziya ve /veya Hasarından Sorumluluğu" adlı çalışmamızda ulusal mevzuatımıza ve uluslararası konvansiyonlara göre havayolu ile yapılan eşya taşımalarında taşıyıcının yükün ziya ve hasarı ...
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında delil tespiti 

   Kanberoğlu,Zülfikar Şükrü (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Adil bir yargılamanın amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Gerçek ise her zaman fiziki koşullarla çevrelenmiştir. Bir dava dosyasının maddi gerçeği tamamıyla yansıtması fiilen mümkün olmamakla birlikte hakim, maddi gerçeğe ...
  • İcra ve İflas hukukunda tatil ve talik halleri 

   Başoğlu, Gizem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   İcra ve iflas hukukunda tatil ve talik hâlleri, genel olarak, icra takip işlemlerinin yapılamayacağı zaman dilimlerini ifade eder. Tatil ve talik sebepleri ile bu konuda gerek teoride gerekse uygulamada yer alan sorunlar ...
  • İş sözleşmesi türleri ve ikale sözleşmesi 

   Akdağ, Ezgi (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   “İş Sözleşmesi Türleri ve İkale Sözleşmesi” başlıklı bu tez çalışması, Türk İş Hukuku kapsamında yer alan iş sözleşmelerinin incelenmesini, buna bağlı olarak da bu iş sözleşmelerinin sona erme biçimlerini ve bunların yanı ...
  • İş sözleşmesinin işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlere dayalı feshi 

   Genç Erdem, Nurşen (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
   İşçinin feshe karşı korunmasına, yani iş güvencesine ilişkin düzenlemeler, Türk Hukuku’na önce 09.08.2002 tarihli ve 4773 sayılı yasa ile daha sonra da 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı yasa ile girmiştir. İş güvencesi ...
  • Kamu sektöründe alt işverenlik 

   Çökelez, Ufuk (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, rekabet ortamının artması, iş hayatının uzmanlık dallarına ayrılması, sürekli şekillenen ve gittikçe küreselleşmeye ihtiyaç duyulan yaşadığımız çağda alt işveren kavramının doğması ...
  • Kamulaştırmasız el atma ve el atmanın önlenmesi (Müdahalenin men'i) 

   Kocakaya, Sidar (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Mülkiyet hakkı Anayasamızın temel haklar başlığı altında düzenlenmiş ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 35. ve 46. maddelerinde, özel mülkiyetteki gayrimenkullere, idarenin ancak kamu yararı amacı ile ...
  • Kıymetli evrakın zayi olması ve iptali 

   Karakaya, Umur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   “Kıymetli Evrakın Zayi Olması Ve İptali” başlıklı bu tez çalışması, kayıp ya da zayi olan kıymetli evrak türlerine göre iptal usulünü, iptal davasının açılmasını, yargılama usulünü, mahkemeden alınacak iptal kararının ...
  • Marka hukukunda dürüst kullanım ilkesi 

   Yaman, Özlem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Marka hakkı, marka sahibine mutlak, tekelci yetkiler verirken, diğer taraftan bu hak, serbest rekabetin korunması ortak amacının doğal sınırlarına kadar korunmakta, böylece marka hakkının mutlak vasfının, rekabet kısıtlayıcı ...
  • Medeni yargılama hukukunda keşif 

   Koçak, Abdulkadir (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Hakimin adil bir karar verebilmesi için maddi gerçeği ortaya çıkarması gerekmektedir. Bu nedenle tahkikat aşamasının amacı hakimin dava dosyasını daha iyi anlayabilmesidir. Ancak hakim dosyaya sunulan olay ve olgularla ...
  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 

   Yiğit, Güven (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Medeni Kanunumuzda Vakıflar, ?? gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır? şeklinde tanımlanmıştır.Bir malvarlığının ...