Show simple item record

dc.contributor.advisorOktik, Nurgün
dc.contributor.authorIşık, Hasan
dc.date.accessioned2020-01-27T08:48:50Z
dc.date.available2020-01-27T08:48:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-12
dc.identifier.citationIşık, H. (2019). Kırsal kalkınmada yatılı ilköğretim bölge okullarının (yibo) etkisi: Refahiye sözlü tarih örneği / The effect of primary schools (yıbo) in rural development: the oral history of Refahiye (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4550
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki dönemlerde kırsal kalkınmayla ilgili alınan kararların neticelerini incelemektir. Ulus-devlet anlayışıyla oluşturulan politikaların en başında eğitim gelmektedir. Eğitimin Millîliğini savunan kurucu iradenin ortaya koyduğu fikirler doğrultusunda eğitim sisteminde birçok model uygulamaya konulmuştur. Eğitimde uygulamaya konulan bu modeller; kimilerince toplumun ideolojik dönüşümünü sağlamak için oluşturulmuşken, kimilerince de burjuva sınıfı olmadan kurulan bir devletin kendi kendine kalkınma mücadelesi olaraktan görülmüştür. Devletin kendi eliyle gerçekleştirmek zorunda olduğu kalkınmanın başarılabilmesi için oluşturduğu eğitim uygulamaları içerisinde Köy Enstitüleri, İmam Hatip Okulları, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) gibi uygulamalar yer almaktadır. Bu araştırmada Erzincan’ın Refahiye ilçesine açılan YİBO’nun kırsal köylerin kalkınmasına etkisinin nasıl olduğu konusunda halen köylerde yaşamını sürdüren YİBO mezunlarıyla yapılan sözlü tarih görüşmeleri neticesinde edinilen bulgularla ulaşılmaya çalışılmıştır. YİBO’lar, 1960’lardan sonra sistematik olarak hem kırsal kalkınma hem de görece nüfusun dağınık olduğu coğrafyalardaki çocukların eğitim imkânlarından yararlandırılması için oluşturulmuşlardır. YİBO’ların açılması, kırsal coğrafyalarda yer alan köylerde nasıl bir değişim meydana getirdiği ve bu okullarda okuyan ve halen köylerde yaşayan kişilerin çevreleriyle, üretimle ve gelecekle ilgili verdikleri kararlarında YİBO’da aldıkları eğitimin ne kadar etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç itibariyle devlet, ulusal varlığını dayandırmak istediği homojen bir toplumsal yapıyı inşa etmek için; eğitimi Millîlik söylemiyle politika aracı olarak kullanmıştır. Bu bağlamda devletin eğitimi merkezileştirmesi, eğitimin kırsal kalkınmaya olan etkisini azaltmış ve toplumsal yapıdaki sosyal değişimin gelişememesine yol açmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the consequences of the decisions made concerning rural dedvelopment in the years after the establishment of the Repuclic of Turkey. In line with the ideas put forward by the will that founded the Republic of Turkey to defendthe nationality of education, many models have also been put into practice in the education system. These models put into practice in education; While it was created by some to provide the ideological transformation of society, it was seen by others as the struggle for self-development of a state established without the bourgeois class. Village Institutes, Imam Hatip Schools, YIBO and similar applications are among the educational applications that are created in order to achieve the development that the state has createdwith its own hands. In this study by the oral history interviews with YIBO graduates who are still living in the villages, the impacts of the Regional Boarding Primary School opened in the Refahiye district of Erzincan on the development of the rural villages has beentried to understand. Regional Primary Boarding Schools (YIBOs) were systematically established after the 1960s for both rural development and the benefit of education for children in relatively populated geographies. The kind of changes that have occured in the structure of the rural geographies, in the circle of people living in these areas after YIBOs were opened, and the decisions they make in the process of production, in terms of the future and whether the education received at YIBOs have been influential has been examined. As a result, the state, in order to build a homogeneous social structure on which it wants to base its national existence; used education as a policy tool with the discourse of nationality. In this context, the centralization of education by the state reduced the impact of education on rural development and led to the failure of social change in the social structure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectMillî Eğitimen_US
dc.subjectDeğişmeen_US
dc.subjectSosyal değişmeen_US
dc.subjectKalkınmaen_US
dc.subjectKırsal kalkınmaen_US
dc.subjectKırsal kalkınma ve eğitimen_US
dc.subjectYatılı ilköğretim bölge okullarıen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectNational educationen_US
dc.subjectChangeen_US
dc.subjectSocial changeen_US
dc.subjectDevelopmenten_US
dc.subjectRural developmenten_US
dc.subjectRural development and educationen_US
dc.subjectRegional primary boarding schoolsen_US
dc.titleKırsal kalkınmada yatılı ilköğretim bölge okullarının (yibo) etkisi: Refahiye sözlü tarih örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of primary schools (yıbo) in rural development: the oral history of Refahiyeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0001-6874-0038en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorIşık, Hasan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States