Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnen, Levent
dc.contributor.authorKoç, Ceyda
dc.date.accessioned2019-06-13T09:16:03Z
dc.date.available2019-06-13T09:16:03Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-09-19
dc.identifier.citationKoç, C. (2014). Gündüz çalışan infaz ve koruma memurları ile vardiyalı çalışan infaz ve koruma memurları arasındaki iş doyumu ve tükenmişliğin incelenmesi / Investigation of job satisfaction and job burnout among the prison officers who work in shifts compared to those who work in day shift (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/459
dc.description.abstractBu araştırmada ceza infaz kurumlarında gündüz ve vardiyalı olarak çalışan infaz koruma memurlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. Yaş, kıdem, çalışılan kurum tipi, öğrenim düzeyi gibi bağımsız değişkenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni Antalya ili, örneklemi ise Alanya Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan toplam 120 infaz koruma memurudur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız değişkenler için yüzde frekans analizi, bağımlı değişkenler için t testi, varyans analizi, anova testi kullanılmış, önem derecesi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada çalışma şekli ile iş doyumu arasında anlamlı fark saptanırken, yaş, kıdem, öğrenim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Yaş, çalışma şekli, kıdem ve öğrenim durumu ile tükenmişlik arasında istatistikse olarak anlamlı fark saptanmamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study day in prisons and prison officers working in shifts of job satisfaction and burnout levels were examined. Age, seniority, institution type, such as education level, job satisfaction and burnout levels of the independent variables were investigated. The research population of the province of Antalya, Alanya, who served in the sample, a total of 120 executions protection officers. The collection of data on the Personal Information Form, Job Satisfaction Scale and the Maslach Burnout Inventory was used. Data for the independent variables in the analysis of frequency analysis, so the dependent variable for the t test, analysis of variance, ANOVA test was used, was accepted as .05 significance. In this study, no significant difference between mode of operation when determining job satisfaction, age, seniority, education level statistically significant difference was observed. Age, type of work, seniority and education level of burnout Statistically significant differences were detected.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectÇalışma saatlerien_US
dc.subjectWorking timesen_US
dc.subjectİnfaz koruma memuruen_US
dc.subjectCorrection officeren_US
dc.subjectİş doyumuen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.titleGündüz çalışan infaz ve koruma memurları ile vardiyalı çalışan infaz ve koruma memurları arasındaki iş doyumu ve tükenmişliğin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of job satisfaction and job burnout among the prison officers who work in shifts compared to those who work in day shiften_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKoç, Ceyda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record