Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnen, Levent
dc.contributor.authorKızıltekin, Burcu
dc.date.accessioned2019-06-17T06:55:10Z
dc.date.available2019-06-17T06:55:10Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-06-13
dc.identifier.citationKızıltekin, B. (2014) Tersane işçilerinin örgütsel stres düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi / Relationship between job satisfaction and organizational stress among workers employed in dockyards (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/472
dc.description.abstractBu araştırmada İstanbul'daki farklı tersanelerde çalışan mavi yakalı tersane işçilerinin iş doyumu ve örgütsel stres düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle ilişkisini ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili, Tuzla ilçesi içerisinde faaliyette bulunan üç özel tersanede çalışan 80 erkek işçi oluşturmaktadır. Veriler kişisel bilgi formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Örgütsel Stres Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için İş doyum düzeyleri ile örgütsel stresleri arasındaki ilişkinin incelenmesi için "Pearson Çarpım–Moment Korelasyon Katsayısı" hesaplanmıştır. Mavi yakalıların iş doyum düzeylerinin Demografik özellikler açısından incelenmesi için bağımsız gruplar için, t-testi analizi kullanılmıştır, ayrıca yine mavi yakalıların örgütsel stres düzeylerinin Sosyo–Demografik özellikler açısından incelenmesi için ise bağımsız gruplar için, t-testi analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, iş yükü ile sosyal destek ile karar verme alt boyutları arasında negatif yönlü, beceri kullanımı arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal destek ile karar verme boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. İş doyumu ile iş yükü arasında negatif yönlü, beceri kullanımı ile iş doyumu arasında ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, sosyal Destek 41 yaş ve üzeri bireylerde anlamlı seviyede daha yüksektir. Elde edilen bu bulgular ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this research, the relationship between job satisfaction and organizational stress among workers employed in dockyards in Istanbul was investigated. Additionally, the effect of demographical features job satisfaction was further studied. Participants were selected among three different dockyards and consist of 82 male workers in Tuzla district, Istanbul. The data was collected by using demographical information form, Minnesota Job Satisfaction Inventory and Organizational Stress Scale. During the data analysis, the relationship between job satisfaction and organizational stress was investigated by using Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The effect of demographical features on job satisfaction and job stress was investigated by independent group t test analysis. Based on the results, it was found that there is a positive relationship between job satisfaction and organizational stress among dockyard workers. Specifically, there is a negative relationship between workload and social support and decision making sub-scales. Additionally, there is a positive relationship between social support and decision-making. Further, there is a positive relationship between job satisfaction and workload and positive relationship skill use. Finally, it was found that social support is significantly higher for workers who are aged 41 and more. Those findings were discussed in the light of relevant literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDemografik değişkenleren_US
dc.subjectDemographic variablesen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectTersaneleren_US
dc.subjectShipyardsen_US
dc.subjectÇalışanlaren_US
dc.subjectWorkersen_US
dc.subjectÖrgüt yönetimien_US
dc.subjectOrganizational managementen_US
dc.subjectÖrgütsel stresen_US
dc.subjectOrganizational stressen_US
dc.subjectİş doyumuen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectİş stresien_US
dc.subjectJob stressen_US
dc.subjectİş yüküen_US
dc.subjectWorkloaden_US
dc.subjectİşçileren_US
dc.subjectWorkersen_US
dc.titleTersane işçilerinin örgütsel stres düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeRelationship between job satisfaction and organizational stress among workers employed in dockyardsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKızıltekin, Burcu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record