Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Serhat
dc.contributor.authorAvunduk, Serdar Doruk
dc.date.accessioned2020-07-06T07:22:51Z
dc.date.available2020-07-06T07:22:51Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-02
dc.identifier.citationAvunduk, S., D. (2020). Danışanın algıladığı terapötik ittifak ile terapi motivasyonunun ilişkisinin değerlendirilmesi / Evaluation of the relationship between the therapeutic alliance perceived by the counselor and therapy motivation (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4870
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı danışanların terapötik ittifak algısı ile danışanların terapi motivasyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırmaya, İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde psikolojik destek alan 105 kişi katılmıştır. Araştırmada Demografik & Klinik Bilgi Formu, Terapötik İttifakın Değerlendirilmesi Ölçeği Hasta Formu (WAI-C), Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği (DİTMÖ) kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler Pearson Korelasyon testi ile analiz edildi. Karşılaştırılmalarda Bağımsız Örneklemler T-Testi ve Mann Whitney U kullanıldı. Terapötik ittifakın terapi motivasyonu değişkeni üzerindeki etkisini incelemek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapıldı. Analiz sonuçlarına göre danışanın terapiye yönelik içsel motivasyonu ile terapötik ititfak ve görevler alt boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu bulundu (p<0.050). Benzer şekilde amaç alt boyutu ile özdeşleşmiş düzenleme alt boyutunun pozitif yönde korele olduğu görüldü (p<0.001). Bahsi geçen ilişkide cinsiyet haricindeki sosyodemografik ve klinik verilerin herhangi bir istatistiki anlama sahip olmadığı bulundu (p>0.050). Çalışmanın sonuçları, algılanan terapötik ittifak ile terapi motivasyonu arasında ilişki olduğunu gösterdi.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the relationship between the therapeutic alliance perception of the clients and the therapy motivation of the clients. 105 people who received psychological support in the cities of Istanbul, Ankara, Izmir participated in the study. Demographic & Clinical Information Form, Therapeutic Alliance Evaluation Scale Patient Form (WAI-C), Therapy Motivation Scale for Clients were used in the study. Relationships between variables were analyzed by Pearson Correlation test. Independent Samples T-Test and Mann Whitney U were used for comparisons. Simple linear regression analysis was performed to examine the effect of the therapeutic alliance on the therapy motivation variable. According to the results of the analysis, it was found that there was a significant relationship between the client's intrinsic motivation for therapy and the therapeutic subscribers and duties (p <0.050). Similarly, the regulation subscale associated with the goal sub-dimension was positively correlated (p <0.001). It was found that socio-demographic and clinical data except gender did not have any statistical significance in the mentioned relationship (p> 0.050). The results of the study showed that there is a relationship between perceived therapeutic alliance and therapy motivation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPsikoterapien_US
dc.subjectTerapötik ittifaken_US
dc.subjectTerapi motivasyonuen_US
dc.subjectPsychotherapyen_US
dc.subjectTerapheutic allianceen_US
dc.subjectMotivation for therapyen_US
dc.titleDanışanın algıladığı terapötik ittifak ile terapi motivasyonunun ilişkisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the relationship between the therapeutic alliance perceived by the counselor and therapy motivationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0001-6120-5411en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAvunduk, Serdar Doruk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States