Show simple item record

dc.contributor.advisorDinçkol, H. Alphan
dc.contributor.authorAydın, Gurur Kutay
dc.date.accessioned2020-07-07T08:20:42Z
dc.date.available2020-07-07T08:20:42Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-06
dc.identifier.citationAydın, G. K. (2020). İmar kirliliği kapsamında adli ve idari yaptırımlar / Administrative and judicial sanctions in the scope of the zoning pollution (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4886
dc.description.abstractTezimizin amacı imar kirliliğini imar hukuku ve ceza hukuku kapsamında irdelenmesi, imar kirliliği hakkında farkındalık yaratmak ve çevre kirliliğine neden olan bu eyleme yönelik alınabilecek önlemlerden bahsetmektir. Tezimizi hazırlama sırasında doktrindeki görüşler, yerleşik Yargıtay ve Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları irdelenmiştir. Tezimizin birinci bölümünde imar hukukuna ait kavramlar detaylı olarak işlenmiştir. Yine bu kapsamda çevrenin ne olduğu, çevre hakkının sınırları, uluslararası düzeyde çevre hakkı ile ilgili açıklamalar yapılacak ve imar ile ilgili geri kalan yapı, bina ve benzeri teknik kavramlar açıklanacaktır. Birinci bölümün sonundaysa imar barışı ele alınacaktır. Tezimizin ikinci bölümünde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü kısmında, "Çevreye Karşı Suçlar" başlıklı ikinci bölümünde yer alan TCK m.184'te düzenlenmiş olan imar kirliliğine neden olma suçu detaylı bir şekilde incelenecektir. Buna göre suçun yer ve zaman bakımından sınırlamaları ve özel görünüş biçimleri ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise eyleme yönelik olarak idari ve adli yaptırımlar incelenecek ve idari yaptırımlarla ilgili temel kavramlar üzerinde durulacaktır. İdari yaptırımın hukuki niteliğine değinilecek, idari tedbirlerle birlikte idari yaptırımların hukuki sonuçları incelenecektir. Akabinde ise adli yaptırım türleri ve amacı üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Son olarak ise idari ve adli yaptırım arasındaki fark anlatılacak, ve bunların suçla mücadele kapsamındaki etkileri tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to examine the issues of zoning pollution within the scope of zoning law and criminal law whilst raising awareness about zoning pollution and identifying measures that can be taken to mitigate causes of environmental pollution. During this examination, the views in doctrine, settled case-laws in Council of State and Court of Cassation, decisions of Constitutional Court and European Court of Human Right are scrutinised. In the first part of this thesis, the basic concepts of zoning law are examined. The thesis explores, what is environment, what is environment at the international level, what are the restrictions of environmental rights and explains the notions of technical terms in such a manner that buildings and structures. At the end of this section, zoning peace is handled. In the second part of the thesis, "crime causing of development pollution" regulated in Article 184 of the second section entitled "Crimes Against the Environment" which is in the second part of the third section of Turkish Penal Code numbered 5237, "Crimes Against Society" is analysed in detail. Within this context, the territorial and temporal restrictions and the particular forms of this article are examined. The third part of this thesis explains administrative and judicial sanctions for the wrongful acts and emphasises the basic concepts of administrative sanctions. Legal character of the administrative sanctions is mentioned and legal consequences of administrative measures and administrative sanctions are examined. Afterwards judicial sanction types and aims are evaluated. Finally, differences between the administrative and judicial sanctions are explained and impacts of the fighting against this crime are discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİmar kirliliğien_US
dc.subjectİmar kirliliğine neden olma suçuen_US
dc.subjectİmar barışıen_US
dc.subjectDanıştayen_US
dc.subjectYargıtayen_US
dc.subjectAİHMen_US
dc.subjectAdli yaptırımen_US
dc.subjectİdari yaptırımen_US
dc.subjectZoning pollutionen_US
dc.subjectCrime causing of development pollutionen_US
dc.subjectZoning peaceen_US
dc.subjectCouncil of Stateen_US
dc.subjectCourt of Cassationen_US
dc.subjectECHRen_US
dc.subjectAdministrative sanctionsen_US
dc.subjectJudicial sanctionsen_US
dc.titleİmar kirliliği kapsamında adli ve idari yaptırımlaren_US
dc.title.alternativeAdministrative and judicial sanctions in the scope of the zoning pollutionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0001-9861-1835en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAydın, Gurur Kutay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States