Show simple item record

dc.contributor.authorAydemir, Yasemin Gül
dc.contributor.authorYamak, Mehmet
dc.date.accessioned2020-07-23T06:35:36Z
dc.date.available2020-07-23T06:35:36Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAydemir, Y. G. ve Yamak, M. (2020). Bir özel cerrahi tanı merkezindeki kolonoskopi sonuçları / Colonoscopy results in a private surgical diagnostic center. Maltepe Tıp Dergisi, 12(1), s.6-10.en_US
dc.identifier.issn2602-2915
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/maltepetipderg/issue/54168/634178
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4909
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada hematokezya, kabızlık, karında şişkinlik, kilo kaybı ve anemi nedeniyle kolonoskopi incelemesi yapılan 251 hastanın bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metodlar: Çalışmamıza Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Fatih’te bir özel cerrahi tanı merkezindeki endoskopi ünitesinde kolonoskopi uygulanan 251 hasta alındı. Kolonoskopi hematokezya, kabızlık, distansiyon, kabızlık, kilo kaybı, karın ağrısı ve sebebi açıklanamayan anemi endikasyonları ile GİFxQ30 olympus cihazı ile yapıldı. Kolonoskopi sonuçları hasta dosyası taraması yöntemiyle yaş ve cinsiyet göre retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 programı kullanıldı. Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile değerlendirilmiş ve parametrelerin normal dağılıma uygun olduğu saptanmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Student t test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Kolonoskopi incelemesinde 84 hastada kolonoskopi bulgusu normal iken, 94 hastada hemoroid, 38 hastada polip, 24 hastada divertikül, 22 hastada anal fissür, 17 hastada ülseratif kolit, 5 hastada tümör, 2 hastada anal fistül ve 1 kişide kanser saptanmıştır. Olguların hiçbirinde Crohn hastalığı saptanmamıştır. Sonuç: Kolonoskopi kolondaki benign veya malign hastalıkların araştırılmasında biyopsi ile birlikte oldukça etkili ve güvenilir bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to evaluate the findings of 251 colonoscopy examinations performed with the indications of hematochezia, constipation, distension, weight loss and abdominal pain. Materials and Methods: Our study included 251 patients who underwent a colonoscopic examination in a private surgical diagnostic center in Istanbul, Fatih between January 2016 and January 2017. Colonoscopic examinations carried out with GIF-xQ30 olympus device were performed with the indications of hematochezia, constipation, distension, constipation, weight loss, abdominal pain and anemia of unknown origin. Findings were evaluated retrospectively by the evaluation of the patient records according to their ages and gender. IBM SPSS statistics 22 for Windows program was used. Descriptive statistics were expressed with number and percentage for categorical variables. Difference between groups in categorical variables was evaluated with chi-square test. Alpha significance level was set at p<0,05. Results: The colonoscopic examination of the patients showed that 84 patients had normal colonoscopy findings, 94 patients had hemorrhoids, 38 patients had polyps, 24 patients had diverticulums, 22 patients had anal fissures, 17 patients had ulcerative colitis, 5 patients had tumors, 2 patients had anal fistules and 1 patient had cancer. Crohn disease was not detected in any of the cases. Conclusion: Colonoscopy is a very efficient and safe method for the evalution of the benign and malignant diseases of the colon.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.35514/mtd.2020.21en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectBiyopsien_US
dc.subjectHemoroiden_US
dc.subjectKolonoskopien_US
dc.subjectKolorektal kanseren_US
dc.subjectPolipektomen_US
dc.subjectBiopsyen_US
dc.subjectColonoscopyen_US
dc.subjectColorectal carcinomen_US
dc.subjectHemorrhoiden_US
dc.subjectPolypectomyen_US
dc.titleBir özel cerrahi tanı merkezindeki kolonoskopi sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeColonoscopy results in a private surgical diagnostic centeren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-8421-7287en_US
dc.authorid0000-0002-0486-4522en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage6en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess