Show simple item record

dc.contributor.authorHasateş, Mahmut Can
dc.date.accessioned2020-09-22T11:30:59Z
dc.date.available2020-09-22T11:30:59Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-09
dc.identifier.citationHasateş, M. C. (2020). Öğretmenlerin kapsayıcı işlevlerinin öğrenme ilişkileri bağlamında niteliksel yöntemle araştırılması / A qualitative study on the containing function of teachers in learning relationship context. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6339
dc.description.abstractİkinci bağlanma figürü olan öğretmen tarafından öğrencinin sosyal- duygusal ihtiyaçlarının fark edilmesi, olumlu ve yeterince güvenli ilişkiler kurulması öğrenme deneyimi için kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma öğretmen- öğrenci ilişkileri bağlamında öğretmenlerin kapsayıcı işlevlerinin keşfedilmesi suretiyle öğrenme ilişkilerinin dinamiklerinin anlaşılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma desenlerinde sıkça kullanılan derinlemesine görüşme tekniği, bu çalışmanın başlıca veri toplama yöntemlerinden biridir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul‟un farklı bölgelerinde yaşayan 11 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin söylemleri tema analizi ve yorumlayıcı fenomenolojik analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğretmenin kaynakları ve öğretmenin sosyal-duygusal ve kapsanma ihtiyaçları olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, algıladıkları rol ve sorumlulukları kapsamında akademik performansı odağa alarak ilişki kurdukları, sınıf içinde ve dışında farklı ilişki kurma deneyimlerinin olduğu, sosyal-duygusal ihtiyaçların ise genel olarak öğretmen- öğrenci ilişkisinin dışında tutulması gerektiğine inandıkları ve empati kurmayı bir risk olarak değerlendirerek hem kendilerinin hem de öğrencilerinin sosyal-duygusal ihtiyaçlarını önemsemedikleri görülmüştür. Türkiye‟deki öğretmen eğitim programlarının da akademik başarıya odaklanması ve öğretmen-öğrenci ilişkisinde duyguların öğretmenin profesyonelliğine ait olmadığı düşüncesi üzerinden şekillenmesi öğretmenlerin öğrencileriyle kapsayıcı bir ilişki kuramamasını destekler niteliktedir. Sosyal- duygusal ihtiyaçların öğretmen eğitim programlarına dahil edilmesi, öğretmenlerin öğrenci vi ilişkilerinde hem kendi hem de öğrencilerinin sosyal-duygusal ihtiyaçlarını fark ederek kapsayabilmesi için önerilmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerini kapsayabilmeleri için ayrıca başta okul, aile olmak üzere kendilerinin sistem içinde kapsanma ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerini kapsayabilmesi için öğretmenin desteklenmesi ve öğretmenlerin de kapsanmış hissetmelerinin sağlanması, ulaşılan bulgular dikkate alınarak, önerilmektediren_US
dc.description.abstractRecognizing the social-emotional needs of the student by the teacher, who is the second attachment figure, and establishing positive and sufficiently safe relationships is critical for the learning experience. This study was carried out in order to understand the dynamics of learning relationships by exploring the containing functions of teachers in the context of teacher-student relationship. The in-depth interview technique, which is frequently used in qualitative research designs, is one of the main data collection methods of this study. The participants of the research consist of eleven teachers living in different parts of Istanbul, Turkey. Discourses of the teachers were analyzed using thematic analysis and interpretive phenomenological analysis methods. As a result of the analysis, three main themes were reached: teacher-student relations, teacher‟s resources and the socio-emotional and contained needs of the teacher. It was found that teachers focus on academic performance within the scope of their perceived roles and responsibilities and they have different experiences of establishing relationships within and outside the classroom. In addition, they believe that social-emotional needs should be excluded from the teacher-student relationship in general and they do not care about the social-emotional needs of themselves and their students, considering empathy as a risk. The fact that teacher education programs in Turkey mainly focus on academic achievement and the idea that emotions in teacher-student relationship are not professional support the teachers not being able to establish a containing relationship with their students. In order for teachers to realize their own and students‟ social-emotional needs in student relationships, it is recommended to include social-emotional needs in teacher training programs. It was also understood that teachers need to be viii contained in the system, especially by the school and family in order to contain their students. Taking into account the findings reached, it is recommended that teachers are supported to feel contained as well so they can make their students feel contained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectÖğretmen-öğrenci ilişkisien_US
dc.subjectKapsayıcı işleven_US
dc.subjectÖğretmenlerin kapsayıcı işlevien_US
dc.subjectÖğrenmede sosyal-duygusal ihtiyaçlaren_US
dc.subjectTeacher-student relationshipen_US
dc.subjectContaining functionen_US
dc.subjectTeachers‟ containing functionsen_US
dc.subjectSocial-emotional needs in learningen_US
dc.titleÖğretmenlerin kapsayıcı işlevlerinin öğrenme ilişkileri bağlamında niteliksel yöntemle araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA qualitative study on the containing function of teachers in learning relationship contexten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-5501-1511en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorHasateş, Mahmut Can


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal