Show simple item record

dc.contributor.authorAşiroğlu, Sevim
dc.contributor.authorKoç Akran, Sevda
dc.date.accessioned2020-10-15T05:50:42Z
dc.date.available2020-10-15T05:50:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAşiroğlu, S. ve Koç Akran, S. (2018). Öğretmen adaylarının ders planlarının ve öğretim uygulamalarının incelenmesi / Examining of preservice teachers' performance preparing lesson plan. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 5(3), s. 1-13.en_US
dc.identifier.issn2148-8940
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt/issue/41572/442694
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6572
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik hazırlamış oldukları ders planlarını ve öğretim uygulamalarını incelemektir. Nitel ve nicel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir vakıf üniversitesindeki 224 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemlerine yönelik ders planı hazırlamadaki performansları orta seviyededir. Ders planlamada düşük performans gösterenlerin öğretim uygulamaları ve ders planları incelendiğinde, öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını örneklendiremedikleri, öğretim ilke ve yöntemlerine ilişkin kavramları bilgi düzeyinde edindikleri görülmüştür. Ders planlamada orta düzeyde performans gösterenlerin öğretim uygulamaları ve ders planları incelendiğinde, öğrencilerin farklı yöntem ve tekniklikleri uygulamaya koymak için çabaladıkları ama uygulamaya geçirmede sınırlı kaldıkları görülmüştür. Ders planlamada yüksek performans gösterenlerin öğretim uygulamaları ve ders planları incelendiğinde ise farklı bilişsel basamaklardaki kazanımlar için eğitim durumları ve ölçme değerlendirme etkinlikleri tasarlamada daha nitelikli çalışmalar gerçekleştirdikleri görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the preservice teacher' skills preparing lesson plan. The mixed method, which includes the quantitative and qualitative dimensions, was employed. The study group consisted of the 224 students at a foundation university in the 2016-2017 academic year. According to the results of the research, the performances of the preservice teachers in preparing the lesson plans for teaching principles and methods are medium level. The performance averages of evaluation were determined to be at low level. According to the instructional practices and lesson plans, students who have low performance in lesson planning have not been able to exemplify the learning approaches of the students and they have acquired the concepts related to teaching principles and methods at the level of knowledge. According to the instructional practices and lesson plans of the mid-level students in the course planning, it was observed that the students tried to put into practice different methods and techniques but they were limited in implementation. According to the instructional practices and lesson plans, those who have high performance in the course planning have performed more qualified studies in the design of educational status and measurement and evaluation activities for the gains in different cognitive steps.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKafkas Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.30900/kafkasegt.442694en_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectÖğretimen_US
dc.subjectÖğrenmeen_US
dc.subjectÖğretim yöntemien_US
dc.subjectÖğretimi planlamaen_US
dc.subjectTeachingen_US
dc.subjectLearningen_US
dc.subjectTeaching methoden_US
dc.subjectPlanning teachingen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının ders planlarının ve öğretim uygulamalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExaming of preservice teachers' performance preparing lesson planen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journale-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-5117-9202en_US
dc.authorid0000-0002-6528-4177en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal