Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Serap
dc.contributor.authorKuşçu, Özgür Önder
dc.contributor.authorAkgöz, Semra
dc.contributor.authorDemirhan Erdemir, Ayşegül
dc.contributor.authorAtıcı, Elif
dc.date.accessioned2020-12-25T11:55:20Z
dc.date.available2020-12-25T11:55:20Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationAkyüz, S., Kuşçu, Ö. Ö., Akgöz, S., Demirhan Erdemir, A. ve Atıcı, E. (2005). Diş hekimliğinde korku ve korkuya etik yaklaşım / Fear in dentistry and ethical approach to fear. 13(1), s. 26-33.en_US
dc.identifier.issn2146-8982
dc.identifier.urihttps://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-dis-hekimliginde-korku-ve-korkuya-etik-yaklasim-35057.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7106
dc.description.abstractMarmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerine diş tedavisi için gelen hastaların, diş hekimi korku-kaygı düzeylerini farklı ölçeklerle belirlemek; elde edilen bulguların korku etiği ile ilişkisini irdelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya katılmayı kabul eden, 100 yetişkin birey dahil edildi. Diş Hekimi Kaygı Ölçeği (Dental Anxiety Scale-DAS), Diş Hekimi Korku Ölçeği (Dental Fear Survey-DFS) ve Milgrom Maddesi, bireylerin kişisel bilgi ve değerlendirmelerini aydınlatacak sorularla da birleştirilerek bir anket formu halinde çalışmaya katılan bireylere verildi. Anket formları Diş Hekimliği Fakültesi Klinikleri bekleme odalarında katılımcıların kendileri tarafından dolduruldu. Bulgular: DASın tüm sorularını yanıtlayan 94 bireyin ortalaması 8.9 ± 3.0, DFSnin tüm sorularını yanıtlayan 82 kişinin ortalaması 29.5 ± 9.1 olarak saptandı. Araştırmaya katılanlara Milgrom maddesi "Diş hekimine gitmekten tedirgin olur musunuz?" sorulduğunda, bireylerin %45 oranında hiçbir zaman tedirgin olmadıkları ve %55 oranında çeşitli düzeylerde tedirginlik hissettikleri bulgulandı. Bireylerin Milgrom maddesine verdikleri yanıtlar ile DAS, DFS ölçekleri arasında ileri düzeyde anlamlı ilişkiler saptandı. Sonuç: Kaygılı-korkulu hastaların belirlenmesi ve bu hastaların sorunlarını yenmelerine yardımcı olmak diş hekimlerinin öncelikli görevi ve etik sorumluluğu olmalıdır.en_US
dc.description.abstractObjective: Anxiety and fear are to varying degrees present in the minds of many patients during dental procedures. Fear of dentists keeps many people away from getting dental services. First step to be done is to understand patients fear and to determine its level. The aim of the recent study is to determine the anxiety levels of dental patients by different scales and discuss the results under ethical considerations. Material and Methods: One hundred adult patients who attend to the dental clinics of Marmara University, Faculty of Dentistry were included to the study with their acceptation for participation. Fear and anxiety levels were determined by Dental Anxiety Scale-DAS, Dental Fear Scale-DFS and Milgrom Item. Results: Patients who participated to the study were found 45% anxious and 55% non-anxious accourding to the Milgrom Item. Anxious patients got higher DAS and DFS scores where as non-anxious ones got lower scores which represents statistically significant relation between Milgrom Item and DAS, DFS. Conclusion: Its concluded that fear and anxiety are important and should better be determined before the treatment by various tests. We believe that patients cant cope alone with their fear of dentists and it is also the dentists ethical responsibility to produce solutions to the patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Klinikleri Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş hekimi korkusuen_US
dc.subjectDiş hekimi kaygısıen_US
dc.subjectKaygı ölçeğien_US
dc.subjectKorku etiğien_US
dc.subjectDFSen_US
dc.subjectDASen_US
dc.subjectFear of dentisten_US
dc.subjectAnxiety of dentisten_US
dc.subjectAnxiety scaleen_US
dc.subjectEthics of fearen_US
dc.subjectDFSen_US
dc.subjectDASen_US
dc.titleDiş hekimliğinde korku ve korkuya etik yaklaşımen_US
dc.title.alternativeFear in dentistry and ethical approach to fearen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Kllinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-0916-707Xen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage26en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirhan Erdemir, Ayşegül


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record