Show simple item record

dc.contributor.advisorYalın, Celal Oktay
dc.contributor.authorYıldız, Filiz
dc.date.accessioned2021-04-07T08:48:05Z
dc.date.available2021-04-07T08:48:05Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01
dc.identifier.citationYıldız, F. (2021). ''Sokak'' filmi bağlamında ayrımcılığın sinemadaki yansımaları / Reflections of discrimination in cinema in the context of the ''street'' movie (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7629
dc.description.abstract“SOKAK” Filmi Bağlamında Ayrımcılığın Sinemadaki Yansımaları adlı Sanatta Yeterlik tezi olarak yapılan çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci bölüm, iki alt bölümden meydana gelmektedir. Birinci alt bölümde sosyal kimlik kuramı bağlamında ayrımcılık temasının kuramsal çerçevesi işlenmiştir. Bu aşamada sosyal kimlik kuramı kapsamında ayrımcılığı belirleyen faktörler olarak; dil, din, ırk ve sınıfsal farklılıklar ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. Aynı dili konuşmamız, aynı dine, aynı ırka, aynı kültüre ait olmamız bizi bir araya getirmekle birlikte bizim dışımızda kalan gruplarla aramıza aşılmaz duvarlar da örmektedir. Bölüm kapsamında yer alan ikinci alt başlıkta ayrımcılığın Dünya Sineması’ndaki yansımaları bağlamında sinema tarihi içerisinde genel bir değerlendirme yapılmış ve sosyal kimlik kuramı açısından ayrımcılığı tema olarak merkeze alan Dünya Sineması ve Türk Sineması’ndan seçilen ikişer örnek film incelenmiştir. Ayrımcılık ve önyargılar toplumların başa çıkması gereken en önemli sorunlar olarak sinemada da karşılık bulmakta sinema sanatı ayrımcılık temasını öne çıkaracak hikayelerden oluşan kurguları hedeflemektedir. İkinci bölüm ise tez olarak çekilen “SOKAK” filminin yapım süreçlerinden oluşan senaryo, yapım ve kurgu uygulamalarının değerlendirildiği bölümlerden meydana gelmektedir. Sema ve Elena karakteri üzerinden ayrışmaya odaklanan senaryonun yapım aşamaları, çekim sırasında uygulanan çalışma yöntemleri ve çekim sonrası uygulamalarının anlatıldığı ikinci bölüm sonuç aşamasıyla tamamlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis thesis, titled “Reflections of Discrimination in Cinema in The Context of the “Street” Film”, consists of two chapters. The first chapter contains two subchapters. The first subchapter deals with the theoretical framework of the discrimination theme in the context of social identity theory. At this stage, language, religion, race and class differences are examined under separate headings as the determining factors of discrimination within the scope of social identity theory. While speaking the same language, belonging to the same religion, race, and culture bring us together, they also build impenetrable walls between us and other groups. In the second sub-heading of the first chapter, within the scope of the reflections of discrimination in World Cinema, a general evaluation has been made by looking at the history of cinema, and the two selected films, which focus on discrimination as a theme in the context of social identity theory, from World Cinema and Turkey’s Cinema have been examined. Discrimination and prejudices appear in cinema as the most important problems that societies have to deal with, and the art of cinema attaches importance to fictions consisting of stories that will highlight the discrimination theme. The second chapter, on the other hand, consists of sections in which the scenario, the production and the editing applications of the movie "SOKAK", shot as part of the thesis work, are evaluated. The second part of the scenario, which focuses on discrimination over the characters, Sema and Elena, ends with the explanation of the working methods applied during the shooting and the post-shooting applications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSosyal kimliken_US
dc.subjectAyrımcılıken_US
dc.subjectKimliken_US
dc.subjectÖnyargıen_US
dc.subjectYetkeci kişiliken_US
dc.subjectHoşgörüen_US
dc.title''Sokak'' filmi bağlamında ayrımcılığın sinemadaki yansımalarıen_US
dc.title.alternativeReflections of discrimination in cinema in the context of the ''street'' movieen_US
dc.typeartThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0001-5984-031Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Filiz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States