Show simple item record

dc.contributor.authorKaçan, Havva
dc.date.accessioned2021-06-09T06:48:37Z
dc.date.available2021-06-09T06:48:37Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAteş, S., Yüksel, A., Kubat Bakır, G. ve Kaçan, H. (2020). Turkish version of nursing students' perception of instructor caring (T-NSPIC): Assessment of reliability and validity / Hemşirelik öğrencilerinin eğitmen bakımına ilişkin algıları ölçeği'nin Türkçe versiyonu (T-NSPIC): Güvenilirlik ve geçerliliğin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, Turkiye Klinikleri. 28(1), s. 38-45.en_US
dc.identifier.issn1303-4332 / 2146-8982
dc.identifier.urihttps://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-turkish-version-of-nursing-students-perception-of-instructor-caring-t-nspic-assessment-of-reliability-and-validity-86930.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7857
dc.description.abstractObjective: This study was carried out to assess the validity and reliability of the Turkish version of nursing students' perception of instructor caring. Material and Methods: While the methodological study's population was composed of all Maltepe University School of Nursing students, its sample was composed of 320 students. Nursing Students' Perception of Instructor Caring Scale was used to collect data. In the validity study of the scale, language equivalence was ensured, expert opinions were obtained for content validity, and exploratory and confirmatory factor analysis was used for construct validity. Cronbach's alpha coefficient, item-total correlation and test-retest reliability were done within the reliability analysis of the scale. Results: In accord with experts' opinions, it was determined that all items should remain in the scale. Two items that showed a factor weight value below of 0.30 as the result of a factor analysis was removed from the scale. The scale's Cronbach alpha coefficient was found to be 0.94 and sub-dimensions' Cronbach alpha levels were found to vary between 0.83 and 0.91. Conclusion: 'Turkish Version of Nursing Students' Perception of Instructor Caring Scale' is a reliable and valid assessment instrument in determining the nursing students' perception of instructor caring in the Turkish society.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitmen Bakımına İlişkin Algıları Ölçeği?nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Bu metadolojik çalışmanın evrenini, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin tümü oluştururken örneklemini, çalışmaya katılmaya istekli olan 320 öğrenci oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmasında, dil eşdeğerliği sağlanmış, kapsam geçerliliği için uzman görüşleri alınmış, yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizleri kapsamında Cronbach-alfa katsayısı, madde toplam korelasyonları ve test-tekrar test güvenirliği yapılmıştır. Bulgular: Uzman görüşleri doğrultusunda maddelerin tümünün ölçekte kalması gerektiği belirlenmiş, faktör analizinin sonucunda ise faktör yük değeri 0,30'un altında kalan iki madde ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısının 0,94 olduğu ve alt boyutlarının Cronbach alfa düzeylerinin 0,83 ila 0,91 arasında değiştiği saptanmıştır. Sonuç: Türk toplumunda hemşirelik öğrencilerinin eğitmen bakımına ilişkin algılarının belirlenmesinde 'Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitmen Bakımına İlişkin Algıları Ölçeği'nin güvenilir ve geçerli bir araç olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkiye Kliniklerien_US
dc.relation.isversionof10.5336/mdethic.2019-70598en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectNursing education researchen_US
dc.subjectclinical educationen_US
dc.subjectclinical instructoren_US
dc.subjectreliability and validityen_US
dc.subjectperceptionen_US
dc.subjectHemşirelik eğitimi araştırmasıen_US
dc.subjectklinik eğitimen_US
dc.subjectklinik eğitmenen_US
dc.subjectgeçerlilik ve güvenirliken_US
dc.subjectalgıen_US
dc.titleTurkish version of nursing students' perception of instructor caring (T-NSPIC): Assessment of reliability and validityen_US
dc.title.alternativeHemşirelik öğrencilerinin eğitmen bakımına ilişkin algıları ölçeği'nin Türkçe versiyonu (T-NSPIC): Güvenilirlik ve geçerliliğin değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and Historyen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-8300-8037en_US
dc.authorid0000-0003-1363-972Xen_US
dc.authorid0000-0003-4294-0669en_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage38en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAteş, Sebahat
dc.contributor.institutionauthorYüksel, Azzet
dc.contributor.institutionauthorKubat Bakır, Gizem


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess