Maltepe Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@Maltepe, Maltepe Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Öğe
Yükümlü Hakları Bağlamında Türk Vergi Usulünde Bilgi Toplama Yöntemi
(2019) Uludağ, Cansu
Beyan esasına dayanan vergilendirme sistemlerinde,sistemin ayakta kalması ve yükümlübeyanlarının doğruluğunun saptanması vergi denetimleriile mümkündür. Vergi denetim yöntemlerinden“bilgi toplama” yöntemi de, diğer yöntemlerolan yoklama, vergi incelemesi ve aramayöntemlerini tamamlayan bir işleve sahiptir. Bilgitoplamanın, yükümlüleri daha titiz davranmayasevk eden önleyici fonksiyonunun yanı sırabeyanların doğruluğunun saptanması ve ziyaauğratılan vergilerin tespit edilmesi bakımındanfaydaları bulunmaktadır. Ancak diğer denetimyöntemlerinde olduğu gibi bilgi toplama yöntemide yükümlülerin haklarına dokunmaktadır. Bunedenle idarenin bilgi toplama yetkisinin yükümlühakları çerçevesinde incelenmesi ve sınırlarınınbelirlenmesi gerekmektedir.Bu çalışma kapsamında bilgi toplama neticesindearşivlenen bilgilerin tek başına tarhiyata dayanakoluşturup oluşturmayacağı; otomatik bilgideğişiminin yükümlülerin mahremiyetini koruyupkorumadığı; bilgi toplama yetkisinin susma hakkı,ne bis in idem ilkesi ve savunma hakkı boyutlarıylaadil yargılanma hakkını ne şekilde etkilediği vesınırlarının nasıl belirlenmesi gerektiği hususlarınınirdelenmesine gayret edilecektir.
Öğe
İŞVERENİN BİLDİRİM SÜRELERİ İÇERİSİNDE İŞÇİYE KULLANDIRMAK ZORUNDA OLDUĞU YENİ İŞ ARAMA İZNİ
(2014) Zeytin, Gözde
İş Kanunumuzun 27. maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olmamalı ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir, hükmü yer almaktadır. Bu çalışma da kanunda yer almış ve yukarıda belirtilmiş olan yeni iş arama izni, süresi, işverenin işçiye bu izni kullandırmak zorunda olması, bildirim süreleri gibi kavramlar, hukuk kuralları ışığı altında, Yargıtay kararları ile örneklendirerek açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca makalede, işverenin iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırması durumunda, işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalış- tırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödeyeceği hükmü de örneklerle açıklanmıştır.
Öğe
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI GEREKEN BİR HÜKÜM OLARAK OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA VE PEK ÖNEMLİ BİR SEBEPLE EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ (TMK m. 124/II)
(2021) Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah
Evlenme yaşının düzenlendiği TMK m.124 uyarınca “Erkek ve kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez./ Ancak hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” Bu hüküm uyarınca kadın ve erkek arasında bir ayrım söz konusu olmaksızın kişinin olağan evlenme yaşı onyedi olarak belirlenmiştir. Ancak TMK m.11 uyarınca erginlik yaşı onsekiz olarak belirlenmiş olduğundan henüz ergin olmayan küçüğün TMK m.126 uyarınca ancak yasal temsilcisinin izni ile evlenmesi mümkündür. Erginlik yaşı ile evlenme yaşının Kanun’da farklı düzenlenmesi isabetli olmayıp evlenme yaşının da erginlik yaşı olarak belirlenmesi, bu yolla evlenmeyle kazanılan erginlik kurumunun ortadan kaldırılması kanımızca en doğru yoldur. Çalışma konumuzu oluşturan hüküm ise TMK m.124/II’dir. Bu hükümde olağanüstü bir durum veya pek önemli sebebin varlığı halinde hâkimin onaltı yaşını tamamlamış küçüğün evlenmesine izin verilebileceği düzenlenmiştir. Hüküm, hem erginlik yaşı ile uyumlu olmaması hem de onaltı yaşını dolduran küçüğün evlenmesi noktasında hâkime geniş bir takdir yetkisi vermesi bakımından üzerine düşünülmesi gereken bir hükümdür. Zira yargı kararlarına bakıldığında evlenmesine izin verilmesi istenen küçük, birçok ihtimalde onaltı yaşını doldurma şartını sağlamamaktadır. Bu bağlamda hükmün, Anayasa’ya, ülkemizce de onaylanan Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW) ve Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu bir gerçektir. Bu çalışmada da TMK m.124/II hükmünün şartları, sonuçları ve yürürlükten kaldırılması gereği irdelenecek, karşılaştırmalı hukuk verilerinden de yararlanarak çocuğun üstün menfaati kavramı temelinde sonuca varılacaktır.
Öğe
TMK m. 240 HÜKMÜ UYARINCA SAĞ KALAN EŞİN KONUT VE EV EŞYASI ÜZERİNDEKİ HAKKI
(2020) Ürem, Müge
TBK m. 240 hükmü, edinilmiş mallara katılma rejiminin eşlerden birinin ölümü ile sona ermesi durumunda evlilik sonrası dayanışma, sağ kalan eşin o ana kadarki yaşam standardını devam ettirmesi, eşin mağduriyetinin önlenmesi, olağan yaşam ilişkilerini sürdürebilmesini sağlamak ve eşlerin sadece ölüm haliyle sınırlı olmak üzere konut veya ev eşyası üzerinde ayni hak talebinde bulunabilmesi amacını taşır. Kanun koyucu, sağ kalan eşe, ölen eşiyle birlikte yaşadığı konut üzerinde yaşamaya devam etme imkânını verirken konut üzerinde intifa, oturma veya haklı sebeplerin varlığı halinde mülkiyet hakkının tesisini talep hakkı tanımıştır; bununla birlikte ev eşyası üzerinde ise sağ kalan eşe tanınan hak, sadece mülkiyet hakkının tesisini talep hakkından ibarettir. Çalışmada sağ kalan eşin konut ve ev eşyası üzerindeki hakkı, hakkın hukuki niteliği, şekli, muhatabı, zamanaşımı süresi, ileri sürülebilme şartları ile eşya hukukuna ilişkin sonuçlar incelenecek olup, TBK m. 240 hükmü ile benzer bir hüküm olarak miras hukukuna ilişkin TMK m. 652 hükmü, çalışma kapsamına dahil edilmemiştir.
Öğe
A study on changing student opinion on e-learning in the pandemic period
(2023) Yener, Hüseyin
The COVID 19 pandemic has affected every organization and every aspect of life worldwide. The pandemic has caused unexpected confusion across academic institutions, with almost all universities forced to shift from traditional face-to-face classrooms to e-learning education. Universities have leveraged advanced technologies to continue their activities, with recent technologies increasing learning effectiveness. This research aims to track the changing opinion of engineering students on elearning applications. The research was conducted with 408 Maltepe University, Istanbul, Turkey engineering students. The results showed that engineering students’ opinions had changed dramatically toward e-learning due to the prolongation of the epidemic period. This study confirmed the downward trend, consistent with the outcomes of recent studies. Furthermore, the study results showed that students prefer face-to-face or hybrid education to online learning. Social isolation, technical problems encountered, and inefficient education at home with limited opportunity to interact with the instructors play an important role in this changing decision. This study also may guide and decrease the response time on possible shutdowns that may occur in the future due to various reasons.