Maltepe Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@Maltepe, Maltepe Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Yayın
Geçmişten günümüze şekerleme vitrinlerinin değişimi ve tüketim isteğine etkisi
(Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-04) Kılıç Efe, Pınar; Temel, Hamide
Bu araştırmanın amacı geçmişten günümüze şekerleme vitrinlerinin değişimini ele almak ve şekerleme vitrinlerinin insanlar üzerindeki tüketim isteğine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde beş bölümde tamamlanan çalışmanın ilk bölümü, giriştir. İkinci bölüm, tüketim kültürü ve tüketici üzerin de etkisi şeklin de hazırlanmış olup burada tüketicinin tanımı, tüketimin psikolojik boyutu, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve tüketim kültürünün gelişimi, alışveriş ve mağaza kavramları açıklanmıştır. Üçüncü bölüm, vitrin tasarımının tüketim ile ilişkisi, vitrin tasarımı konusunun ele alındığı ve vitrinin tanımı, amacı, gelişim süreci, türleri, vitrin tasarımında kullanılan bileşenler, vitrin ölçüleri ve camları, vitrin düzenlemesinde tasarımın önemi, dördüncü bölümde ise geçmişten günümüze şekerleme vitrinlerinin ele alındığı ve şekerleme vitrinlerinin insanlar üzerindeki etkisinin açıklandığı bölümdür. Beşinci bölüm ise sonuç ve değerlendirmeden oluşmaktadır. Araştırmada konu ile ilişkili kaynaklar taranmış ve bu kaynaklar ışığında literatür bilgilerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde vitrinlerin tüketici üzerindeki etkisini ortaya koymak için Hafız Mustafa Şekerlemeleri, Ali Muhiddin Hacı Bekir Şekerlemeleri ve Şekerci Cafer Erol Şekerlemeleri ile yapılan röportajlardan elde edilen veriler ile ilgili işletmelerin web siteleri ve haber sitelerinden elde edilen veriler kullanılmıştır.
Yayın
Duygu düzenleme güçlüğü, yeme stilleri ve mükemmeliyetçilik özelliklerinin yeme bozukluğu belirtileri ile ilişkisinin incelenmesi
(Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03) Kılıç, Nilgün; Arcan, Kuntay
The aim of the present study was to compare the participants who have and do not have eating disorder symptoms on perfectionist traits, emotion regulation difficulties and eating styles. Additionally, it was aimed to investigate the relationships of eating disorder symptoms with perfectionist traits, emotion regulation difficulties, and the eating styles. The sample of the study was composed of 275 adult participants in Turkey who had weight problem and aged between 18 and 65. The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) was used to assess the participants’ eating styles, Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) was used to assess the participants’ emotion regulation difficulties, Short Form of the Revised Almost Perfect Scale (APS-R) was used to assess the participants’ perfectionist traits, and REZZY Eating Disorders Scale was used to assess the participants’ eating disorder symptoms. The data was analyzed by SPSS 16.0 and independent group t-tests, Pearson Correlation and Hierarchical Regression analyses were conducted. The results of the study showed that there were significant differences between participants who had eating disorder symptoms and others who did not, in terms of perfectionist characteristics, level of emotion regulation difficulties and eating styles. On the other hand, it was found that eating disorder symptoms were correlated with body mass index, eating styles, contradiction factor of the perfectionism construct, total score of emotion regulation difficulties and other emotion regulation factors except awareness. Furthermore, the regression analysis has yielded that the symptoms of eating disorders were associated with body mass index, contradiction factor of the maladaptive perfectionism, non- acceptance dimension of emotion regulation difficulties, and external and emotional eating styles. The findings have been discussed in the light of the relevant literature, and the clinical results, limitations of the study as well as suggestions for future studies have also been provided.
Yayın
Uluslararası ticaret, Türkiye – İran ilişkileri ve taşımacılık
(Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03) Usta, Bünyamin; Vanlı, Hamit
Teknoloji her geçen gün ilerlemektedir. Gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmak güç hale gelmiştir. Değişen bu teknolojiye ayak uyduran ülke ekonomileri ayakta kalabilmektedir. Özellikle gelişen teknolojik faaliyetleri lojistik sektörüne uyarlayan devletler, ekonomide çığır açmaktadır. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda “Dünyada İlk On Ekonomi İçerisine Girme” planı olduğu bilinmektedir. Türkiye bu hedefe akıllı siyaset, planlı altyapı ve güçlü ticari ilişkilerle ulaşılabilecektir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanmaktadır. İran, ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu sınır komşumuzdur. Aynı zamanda İran ile siyasi birlikteliğe, sosyal ilişkilere, kültürel alışverişlere ve ticari altyapıya sahibiz. İki ülke arasında özellikle enerji alanında anlaşmalar mevcuttur. Dış ticaretimizin önemli bölümünde söz sahibi olan İran ile ilişkilerimiz ilerleyen yıllarda da devam edecektir.
Yayın
Yaşlı bireylerde internet kullanımının yaşam doyumu, algılanan sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi
(Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02) Şahin, Burak; Yıldırım, Asiye
Bu araştırmanın temel amacı internet kullanımının, yaşlıların demografik özellikleri, yaşam doyumu, algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesiydi. Bu doğrultuda ilgili literatür çerçevesinde yaşlıların internet kullanımını incelemek amacıyla; internet üzerinden düzenli olarak iletişim kurdukları kişi sayıları, haftalık internet kullanım süreleri, internet üzerinden paylaşımda bulundukları toplam kişi sayısı, kaç yıldır internet kullandıkları, interneti kullanım amaçları ve sosyal paylaşım sitesi tercihleri olmak üzere altı kriter belirlendi. Çalışma 188 katılımcı ile İstanbul ilinde yürütüldü. Bulgular, yaşlılarda internet kullanımına dair çeşitli özelliklerin yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyi ilepozitif yönde, umutsuzluk düzeyleri ile ise negatif yönde ilişkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca çalışmada internet kullanımı ile yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir ve yaşanan yer gibi demografik değişkenler arasında ilişki olduğu gözlendi.
Yayın
Yas tepkilerinin algılanan eş desteği, duygusal baskılama ve duygusal tepkisellik ile ilişkilerinin incelenmesi
(Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02) Akyıldız, Duygu; Arcan, Kuntay
Bu çalışmada en az 6 en çok 18 ay önce kan bağı olan bir akrabasını kaybeden kişilerde yas tepkileri ile eş desteği, duygusal tepkisellik ve duygusal baskılamanın ilişkileri incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan katılımcılar yaşları 25 ile 74 arasında değişen 147 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada Demografik Bilgi Formu, Eş Destek Ölçeği, Duygusal Tepkisellik Ölçeği, Courtauld Duygu Kontrol Ölçeği ve Yas Ölçeği’nden oluşan test bataryası kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda yas tepkileri, duygusal tepkisellik ve duygusal baskılama puanlarının kadınlarda, algılanan eş desteği puanlarının ise erkeklerde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca regresyon analizi neticesinde kayba hissedilen yakınlık, duygusal destek ve duygusal tepkiselliğin yas tepkileri ile ilişkili olduğu bulunmuştur.